Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 327/1, 75/4 w Ptaszkowie

Gmina Kamienna Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 58-400 Kamienna Góra, al. Wojska Polskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 48756106292 , fax. 75 744 28 57
 • Data zamieszczenia: 2020-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamienna Góra
  al. Wojska Polskiego 10
  58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 48756106292, fax. 75 744 28 57
  REGON: 23082132200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakamiennagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 327/1, 75/4 w Ptaszkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej szerokości 3,0 m. – powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej - 928,0 , łączna długość odcinków drogi ok. 274 m. Jezdnia ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym, oraz lokalnie korytem otwartym i krytym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach