Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej DWM-4 w Medyce.

Gmina Medyka ogłasza przetarg

 • Adres: 37-732 Medyka, Medyka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 671 53 91 , fax. 16 671 53 91
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Medyka
  Medyka 288
  37-732 Medyka, woj. podkarpackie
  tel. 16 671 53 91, fax. 16 671 53 91
  REGON: 65090037000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.medyka.itl.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej DWM-4 w Medyce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przebudowa drogi wewnętrznej nr DWM-4 w Medyce. Dotyczy drogi wewnętrznej nr DWM-4 położonej na działkach nr 206/33 w Medyce. Przebudowa wykonana zostanie w zakresie: 1. Wytyczenia charakterystycznych punktów określających zakres inwestycji. 2. Wykonanie zjazdów na podbudowie z tłucznia o grubości 12 cm i nawierzchni asfaltowej o grubości łącznej 7 cm na powierzchni 114,00 m2. 3. Podniesienie niwelety drogi na długości 50 m i szerokości 5 m. 4. Wykonania podbudowy z tłucznia o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na odcinku o długości 230 mb i szerokości 4,30 m na łącznej powierzchni 989,00 m2. 5. Wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej składającej się z warstwy wiążącej (4 cm) i warstwy ścieralnej (3 cm) o łącznej grubości 7 cm po zagęszczeniu na długości 230 mb i szerokości 3,30 m na łącznej powierzchni 759,00 m2. 6. Wykonanie pobocza po obu stronach jezdni z tłucznia kamiennego o grubości 7 cm szerokości 0,5 m po obu stronach jezdni o łącznej powierzchni 230,00 m2. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1. Przedmiar Robót 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Projekt umowy. III. Wymagania określone w art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania robót budowlanych w zakresie prac określonych w przedmiarze robót. Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. IV. Wymagania (określone w przedmiocie zamówienia) związane z realizacją zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 4 Pzp Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - jeśli wykonawca przewidzi takowe. 2. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach