Przetargi.pl
Przebudowa drogi transportu rolnego w m-ci Jastkowice działka nr ewid. 3291 od km 0+000 do km 0+495

Gmina Pysznica ogłasza przetarg

 • Adres: 37403 Pysznica, ul. Wolności 322 pok. nr 24
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 410 004 , fax. 158 410 017
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pysznica
  ul. Wolności 322 pok. nr 24
  37403 Pysznica, woj. podkarpackie
  tel. 158 410 004, fax. 158 410 017
  REGON: 83040911700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pysznica.bip.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi transportu rolnego w m-ci Jastkowice działka nr ewid. 3291 od km 0+000 do km 0+495
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi transportu rolnego w m-ci Jastkowice działka nr ewid. 3291 od km 0+000 do km 0+495 2.2. Lokalizacja robót: gmina Pysznica w miejscowość: Jastkowice. 2.3. Określenie przedmiotu Zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233223–8 / Wymiana nawierzchni drogowej / 2.4. Zakres prac niezbędnych do wykonania zadania został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej tj. przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik do SIWZ. 2.5. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych nazw, znaków towarowych lub pochodzenia, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia, że posiadają parametry wymagane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.6. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót/wymagań określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych, które nie mają odzwierciedlenia w przedmiarze robót. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę. 2.7. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 30 000 do 5 548 000 euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233223-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy ( wzór załącznik nr 2 SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach