Przetargi.pl
Przebudowa drogi stokowej nr inwentarzowy 220/260 w leśnictwie Sopotnia Dolna i Sopotnia Górna od km 0+000 do km 0+950

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia ogłasza przetarg

 • Adres: 34-340 Jeleśnia, Suska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33863-61-31, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia
  Suska 5
  34-340 Jeleśnia, woj. śląskie
  tel. 33863-61-31, , fax. -
  REGON: 07100195500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.lasy.gov.pl/web/jelesnia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi stokowej nr inwentarzowy 220/260 w leśnictwie Sopotnia Dolna i Sopotnia Górna od km 0+000 do km 0+950
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi leśnej stokowej nr inwentarzowy 220/260 w leśnictwie Sopotnia Dolna i Sopotnia Górna od km 0+000 do 0+950 na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia zgodnie z Dokumentacją projektową, w tym: Projektem budowlanym, STWiOR oraz Przedmiarem robót w zakresie umożliwiającym osiągnięcie założonych celów, tj. eksploatacji drogi leśnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Roboty budowlane objęte dokumentacją techniczną nie wymagają decyzji pozwolenia budowlanego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane: 2.1. Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy; - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków; - mechaniczne karczowanie pni i krzaków; - wywiezienie pni; 2.2. Roboty ziemne - odspojenie gruntu i przemieszczenie spychaczem S-100 i samochodem wywrotką; - odspojenie gruntu koparką podsiębierną 0,6 m3; - formowanie nasypów; - zagęszczenie nasypów spychaczem S-100; 2.3. Odwodnienie - wykonanie ścieków odcinkowych gruntowych o szerokości 0,75 m, nachylenie skarpy 1:1,5; - wykonanie ścieków – bruk z kamienia łamanego grubości 15-20 cm i szerokości 0,75 m na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm z zalaniem szczelin zaprawą cementową M7 lub na sucho; - wykonanie muld przez korpus nawierzchni drogi w lokalnych obniżeniach terenu bruk grubości 20 cm na podsypce z kruszywa kamiennego niesortowanego o uziarnieniu 0-63 mm grubości 10 cm i warstwie z betonu C25/30 grubości 10 cm z zalaniem szczelin zaprawą cementową M7; 2.4. Przepusty - rozebranie istniejących przepustów z rur betonowych; - wykonanie zasypki i obsypki żwirowo-piaskowej 0-32 mm; - ułożenie części przelotowej z rur PEHD fi 60 cm; - wykonanie studni wpadowych oraz ścianek czołowych wylotu z kamienia łamanego na zaprawie M7; - ubezpieczenie wylotów narzutem kamiennym; 2.5. Nawierzchnia - profilowanie i zagęszczenie podłoża; - ułożenie geotkaniny seperacyjnej; - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa grubości 25 cm; - ułożenie nawierzchni tłuczniowej warstwa grubości 15 cm; 2.6. Zjazdy i place manewrowe - odspojenie i przemieszczenie ziemi na odkład lub nasyp; - profilowanie i zagęszczenie podłoża; - utwardzenie powierzchni zjazdów i placów manewrowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy i 00/100) złotych. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Termin i sposób wniesienia wadium. 3.1. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy PGL LP Nadleśnictwa Jeleśnia – Bank Spółdzielczy w Jeleśni Numer konta: 78 8118 0002 0000 1007 2000 0010 3.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć w oryginale w Kasie PGL LP Nadleśnictwa Jeleśnia, 34-340 JELEŚNIA, ul. Suska 5, woj. śląskie. 3.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: 3.3.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. 3.3.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Kasie PGL LP Nadleśnictwa Jeleśnia, 34-340 JELEŚNIA, ul. Suska 5, woj. śląskie. 4. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz. 4.1. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, określone: 4.1.1. w art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Prawa zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4.1.2. w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4.2. Wadium w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 pkt. 2 – 5 Prawa zamówień publicznych musi być wystawione na PGL LP Nadleśnictwo Jeleśnia. 4.3. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności jak również od przedłożenia jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji. 5. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach