Przetargi.pl
Przebudowa drogi pożarowej nr 19 na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec w Leśnictwach Orle i Łowicz Etap I i Etap II

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mirosławiec ogłasza przetarg

 • Adres: 78-650 Mirosławiec, ul. Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 672 595 094 , fax. 672 596 331
 • Data zamieszczenia: 2019-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mirosławiec
  ul. Wolności 30
  78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie
  tel. 672 595 094, fax. 672 596 331
  REGON: 57006444100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_miroslawiec
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowiści prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi pożarowej nr 19 na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec w Leśnictwach Orle i Łowicz Etap I i Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Przebudowa drogi pożarowej nr 19 na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec w Leśnictwach Orle i Łowicz Etap I i Etap II 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Etap I: przebudowę drogi leśnej wyznaczonej w planie urządzania lasu, jako dojazd pożarowy nr 19 w Leśnictwach: Orle i Łowicz w Nadleśnictwie Mirosławiec, na dz. nr: 421, 8109, 8117, 8118, 8135, 8136; OBR. nr 0035 Łowicz Wałecki, Gmina Mirosławiec, Powiat wałecki, Województwo Zachodniopomorskie od km 0+000,00 do km 1+355,96. Droga położona jest i przebiega w linii istniejącej drogi leśnej o nawierzchni gruntowej. Szerokość jezdni jest zmienna i wynosi ok. 3,0 m. W chwili obecnej droga jest w złym stanie technicznym. Krawędzie jezdni są nieczytelne, droga częściowo porośnięta jest trawą, widoczne są miejsca wymieszania podłoża z materiałem drogi. Droga na większości odcinka utraciła nośność. Droga bierze swój początek w miejscu zjazdu z drogi powiatowej nr 1984Z a koniec znajduje się w terenie leśnym. Droga służy jako dojazd w celu udostępnienia lasu dla potrzeb gospodarki leśnej i w celu udostępnienia turystycznego lasu. a) W zakresie robót dla Etapu I zaprojektowano wycinkę drzew kolidujących ze skrajnią projektowanej drogi leśnej. Wykonawca robót, w ciągu 12 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy, przy pomocy geodety, przedstawiciela Zamawiającego i kierownika budowy wytyczy przebieg drogi w zakresie Etapu I i oznaczy drzewa do wycinki. Przebieg drogi w zakresie Etapu I i kolidujące z drogą drzewa muszą być tak oznaczone, aby możliwe było późniejsze wykonanie drogi w zakresie Etapu I wraz ze wszystkimi parametrami, takimi jak poszerzenia na łukach, wyłukowania zjazdów, skrzyżowania, mijanki, pobocza, rowy, projektowane nasypy i wykopy. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót związanych z wytyczeniem przebiegu drogi w zakresie Etapu I i oznakowaniem drzew do wycinki. W ciągu 3 dni od zgłoszenia, Zamawiający dokona kontroli przeprowadzonych robót i, jeśli nie będzie miał uwag, Wykonawca przystąpi do wycinki drzew i wywozu drewna. Karcze zostaną złożone w lesie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub w lesie poza koroną drogi. Ze względów bezpieczeństwa, w okresie prowadzenia prac usuwania drzew zabrania się wykonywania prac budowlanych. Zamawiający zastrzega, że okres przeprowadzania prac usuwania drzew i wywozu drewna nie przekroczy 15 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu wytyczania przebiegu drogi. Po wykonaniu ww. robót, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o możliwości kontynuowania robót budowlanych. 2) Etap II: przebudowę drogi leśnej wyznaczonej w planie urządzania lasu, jako dojazd pożarowy nr 19 w Leśnictwach: Orle i Łowicz w Nadleśnictwie Mirosławiec, na dz. nr: 8135, 8152, 8153; OBR. nr 0035 Łowicz Wałecki, Gmina Mirosławiec, Powiat wałecki, Województwo Zachodniopomorskie od km 1+355,96 do km 2+600,00. Projektowana droga położona jest i przebiega w linii istniejącej drogi leśnej o nawierzchni gruntowej. Szerokość jezdni jest zmienna i wynosi ok. 3,0 m. W chwili obecnej droga jest w złym stanie technicznym. Krawędzie jezdni są nieczytelne, droga częściowo porośnięta jest trawą, widoczne są miejsca wymieszania podłoża z materiałem drogi. Droga na większości odcinka utraciła nośność. Droga bierze swój początek w miejscu zakończenia odcinka nr 1 a koniec znajduje się w terenie leśnym. Droga służy jako dojazd w celu udostępnienia lasu dla potrzeb gospodarki leśnej. a) W zakresie robót dla Etapu II zaprojektowano wycinkę drzew kolidujących ze skrajnią projektowanej drogi leśnej. Wykonawca robót, w ciągu 12 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy lub w innym uzgodnionym terminie, przy pomocy geodety, przedstawiciela Zamawiającego i kierownika budowy wytyczy przebieg drogi w zakresie Etapu II i oznaczy drzewa do wycinki. Przebieg drogi w zakresie Etapu II i kolidujące z drogą drzewa muszą być tak oznaczone, aby możliwe było późniejsze wykonanie drogi w zakresie Etapu II wraz ze wszystkimi parametrami, takimi jak poszerzenia na łukach, wyłukowania zjazdów, skrzyżowania, mijanki, pobocza, rowy, projektowane nasypy i wykopy. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót związanych z wytyczeniem przebiegu drogi w zakresie Etapu II i oznakowaniem drzew do wycinki. W ciągu 3 dni od zgłoszenia, Zamawiający dokona kontroli przeprowadzonych robót i, jeśli nie będzie miał uwag, Wykonawca przystąpi do wycinki drzew i wywozu drewna. Karcze zostaną złożone w lesie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub w lesie poza koroną drogi. Ze względów bezpieczeństwa, w okresie prowadzenia prac usuwania drzew zabrania się wykonywania prac budowlanych. Zamawiający zastrzega, że okres przeprowadzania prac usuwania drzew i wywozu drewna nie przekroczy 15 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu wytyczania przebiegu drogi. Po wykonaniu ww. robót, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o możliwości kontynuowania robót budowlanych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ): Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt wykonawczy Etap I, Załącznik nr 9 do SIWZ – SSTWiOR Etap I, Załącznik nr 10 do SIWZ – Przedmiar robót Etap I. Załącznik nr 11 do SIWZ – Projekt wykonawczy Etap II, Załącznik nr 12 do SIWZ – SSTWiOR Etap II, Załącznik nr 13 do SIWZ – Przedmiar robót Etap II. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, a w szczególności zgodnie z: 1) ustawą Prawo zamówień publicznych, 2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.), 3) normami i instrukcjami obowiązującymi w Lasach Państwowych. 4) oraz wszystkimi wydanymi decyzjami administracyjnymi w tym m.in.: Decyzją o warunkach zabudowy, Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, Decyzją o pozwoleniu na budowę, Decyzją o pozwoleniu wodnoprawnym, Decyzją Powiatowego Zarządu Dróg. 5. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Obowiązek wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. 6. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących robotami budowlanymi, dostawców materiałów budowlanych. 2) Wykonawca lub podwykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ppkt. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 3) Pozostałe wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, tj. sposób udokumentowania zatrudnienia osób zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, jak również uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań określonych powyżej, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy gr. 00/00). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2019 poz. 310). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNB PARIBAS nr rachunku: 80 1600 1462 1022 1404 9000 0003 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na: Przebudowa drogi pożarowej nr 19 na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec w Leśnictwach Orle i Łowicz Etap I i Etap II. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 5). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp .
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: 1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), 2) oświadczenie, o którym mowa w części 7 SIWZ pkt 7.1. ppkt. 1 (oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu), 3) zobowiązanie, o którym mowa w części 8 SIWZ pkt 8.2., (zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy), 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo, 5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. 2019 poz. 700 ze zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 6) kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną dla Etapu I i dla Etapi II zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389). Brak kosztorysów ofertowych skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z: Art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.”

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach