Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Klonowa poprzez wykonanie chodnika

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 827 18 61, , fax. 43 827 18 62
 • Data zamieszczenia: 2020-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu
  Plac Wojewódzki 3
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 827 18 61, , fax. 43 827 18 62
  REGON: 73093855700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Klonowa poprzez wykonanie chodnika
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: roboty ziemne, ułożenie krawężników i obrzeży, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, wykonanie chodnika z kostki betonowej, roboty wykończeniowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach