Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika (w ciągu ul. Traugutta) w m. Łańcut.

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Polna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 257 448 , fax. 172 257 448
 • Data zamieszczenia: 2021-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
  ul. Polna
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 172 257 448, fax. 172 257 448
  REGON: 69065719700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-lancut.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika (w ciągu ul. Traugutta) w m. Łańcut.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty będą polegać na: Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów Wysokościowych. Zdjęcie warstwy humusu lub (i) darniny. Wyburzenie obiektów budowlanych. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów. Rozbiórki elementów dróg ogrodzeń i przepustów. Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew. Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V. Wykonanie nasypów. Kanalizacja deszczowa. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.Warstwa mrozoochronna. Oczyszczenie i skropienie n warstw konstrukcyjnych. Podbudowa z tłucznia kamiennego. Podbudowa z kruszyw ulepszonych. Podbudowa z betonu asfaltowego. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Recykling (remixing). Umocnienie skarp, rowów i ścieków. Oznakowanie pionowe. Oznakowanie poziome. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych. Krawężniki betonowe. Chodniki z brukowej kostki betonowej. Obrzeża betonowe. Konstrukcje oporowe. Powłoka izolacyjna bitumiczna "na zimno". Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach