Przetargi.pl
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów – Gąsin – Wietchinin w m. Gąsin”

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, ul. Kolska Szosa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 222 31 10 , fax. 63 222 31 18
 • Data zamieszczenia: 2020-07-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
  ul. Kolska Szosa 64
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 63 222 31 10, fax. 63 222 31 18
  REGON: 31108036630113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.bip.powiat.turek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów – Gąsin – Wietchinin w m. Gąsin”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 4499P Rogów – Gąsin – Wietchinin w m. Gąsin Zakres robót: • wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, • wykonanie oczyszczenia i odmulenia istniejących rowów przydrożnych • wykonanie oczyszczenia i odmulenia istniejących przepustów • wykonanie remontu istniejących przepustów • wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje oraz na pola z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm • wykonanie zjazdów publicznych z mieszanki mineralno-asfaltowej • wykonanie oznakowania pionowego • wykonanie oznakowania poziomego Przedmiot zamówienia (zakres i sposób wykonania) określa szczegółowo załącznik nr 11 Przedmiar robót załącznik nr 12 Kosztorys ofertowy załącznik nr 13 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych załącznik nr 14 Projekt załącznik nr 15 Projekt stałej organizacji ruchu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: wadium – 17.000,00zł słownie: siedemnaście tysięcy złotych i 00/100 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczny w chwili uznania rachunku zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wraz z podpisanym kosztorysem ofertowym, kosztorys ofertowy powinien być sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej dla cen jednostkowych (z narzutami) dla poszczególnych pozycji, z wyszczególnieniem: opisu pozycji, ilości przedmiarowej, jednostki, ceny jednostkowej oraz wartości stanowiącej iloczyn ilości przedmiarowej i ceny jednostkowej, 2) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO – jeżeli dotyczy należy złożyć wraz z ofertą, 3) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza) 4) pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp. 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów. 6) potwierdzenie wniesienia wadium. 7) Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, bez odrębnego wezwania przekazują Zamawiającemu swoje oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej, które zostanie złożone wraz z ofertą, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Należy jednak w tym przypadku mieć na uwadze, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia polegająca na jego włączeniu do grupy kapitałowej po otwarciu ofert, będzie powodowała niezwłoczny obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach