Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 06-100 Pułtusk, ul. 3-go Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 928 577 , fax. 236 928 577
 • Data zamieszczenia: 2020-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. 3-go Maja 20
  06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie
  tel. 236 928 577, fax. 236 928 577
  REGON: 13038226800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Rządowy. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, karczowanie drzew, roboty ziemne, wykonanie chodników, podbudowy, nawierzchni, zjazdów indywidualnych i publicznych, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, roboty wykończeniowe. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 90.000,00 PLN. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę (oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu). 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299). 5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 32 1020 1592 0000 2602 0263 3725 .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawcy złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest do złożenia i wypełnienia ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego: - „Oferty”, - oświadczenia– załącznik nr 1 do SIWZ, - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach