Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska – granica powiatu

Powiat Węgrowski ogłasza przetarg

 • Adres: 07-100 Węgrów, Przemysłowa 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Węgrowski
  Przemysłowa 5
  07-100 Węgrów, woj. mazowieckie
  REGON: 711581831
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska – granica powiatu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska – granica powiatu. Zakres rzeczowy zadania:• klasa drogi Z• prędkość projektowana – 40 km/h • kategoria ruchu – KR2• nośność – 115 kN/oś• długość przebudowywanego odcinka 2 186,52 mb w km 2+497,48 – 4+684,00• szerokość nawierzchni jezdni 6,0 m• szerokość pasa ruchu 3,0 m• zjazdy z kruszywa łamanego do nieruchomości niezabudowanych• zjazdy z kostki betonowej do nieruchomości zabudowanych oraz w obrębie chodnika• długość chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni strona lewa 261,62 mb w km 2+627,57 – 2+889,19, szerokość 2,0 m (szerokość liczona bez krawężnika i obrzeża)• długość chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni strona prawa 1 505,48 mb w km 2+874,39 – 4+379,87, szerokość 2,0 m (szerokość liczona bez krawężnika i obrzeża)• budowa peronu autobusowego strona lewa w km 3+402,19 – 3+464,21• budowa peronu autobusowego strona prawa w km 2+567,44 – 2+633,57• długość pobocza strona lewa 1 924,9 mb w km 2+497,48 – 2+627,57 oraz km 2+889,19 – 4+684,00 szerokości 1,0 m• długość pobocza strona prawa 681,04 mb w km 2+497,48 – 2+874,39 oraz w km 4+379,87 – 4+684,00 szerokości 1,0 m• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego• budowa kanału technologicznego typu KTu1, KTp1• przebudowa 6 skrzyżowań z drogami gminnymi• odwodnienie drogi za pomocą istniejących rowów przewidzianych do odtworzenia i odmulenia• odwodnienie drogi w obrębie chodnika za pomocą ścieku podchodnikowego oraz odwodnienie do kratek deszczowych Długość przebudowywanego odcinka 2 186,52 mb w km 2+497,48 – 4+684,00. Projektuje się jezdnię z betonu asfaltowego szerokości 6.0 m, pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 szerokości 1.0 m. Istniejące zjazdy (znajdujące się przy jezdni) zostaną przebudowane. Zaprojektowano jednostronny chodnik. Przewidziano również perony przeznaczone do obsługi przystanków autobusowych. W celu podniesienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na chodniku zaprojektowano lokalne wygrodzenia szczeblinowe. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w projekcie stałej organizacji ruchu. Nawierzchnia zjazdów w obrębie chodnika oraz do nieruchomości zabudowanych wykonana będzie z betonowej kostki brukowej. Zjazdy do dróg gminnych przewiduje się jako utwardzone masą mineralno – asfaltową. Zjazdy do pól posiadać będą nawierzchnię z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.Projektowany przekrój drogi powiatowej:- jezdnia szerokości 6.0 m- chodnik szerokości 2.0 m- odwodnienie powierzchniowe do rowu przydrożnego, drenu rozsączającego lub poza korpus drogiW przekroju poprzecznym jezdni zaprojektowano spadek jezdni 2% (daszkowy) oraz pochylenie jednostronne na łukach poziomych. Jezdnia na łukach została poszerzona zgodnie z obowiązującymi wymogami. Zjazdy należy dostosować do poziomu przyległych posesji.Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ. Zamawiający zamieszcza cały projekt przebudowy drogi. Niniejsze postępowanie dotyczy robót w km 2+497,48 – 4+684,00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach