Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary – Zawady, gm. Zawidz

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu ogłasza przetarg

 • Adres: 09-200 Sierpc, ul. Kościuszki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 242 752 113 , fax. 242 752 113
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
  ul. Kościuszki
  09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
  tel. 242 752 113, fax. 242 752 113
  REGON: 61094630500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdpsierpc.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary – Zawady, gm. Zawidz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary – Zawady, gm. Zawidz 2. Zamawiający informuję, iż wskazane w dokumentach, stanowiących integralną część SIWZ, przykładowe typy nazw własnych urządzeń nie są wiążące dla Wykonawcy i nie stanowią preferencji Zamawiającego. 3. Po wykonaniu inwestycji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację 4. Materiały rozbiórkowe są własnością Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji, Wykonawca musi założyć wywóz materiałów, które nie będą nadawały się do wykorzystania przez Zamawiającego i jego utylizację we własnym zakresie. 5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w ramach wykonywanych robót budowlanych, przed ich rozpoczęciem, Wykonawca jest zobligowany przygotować i uzyskać od Zamawiającego opinię projektu tymczasowej organizacji ruchu. 6. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiają dokumenty stanowiące integralną część SIWZ, zgodnie z hierarchią dokumentów: 1) Projekt zagospodarowania terenu 2) Projekty budowlane i wykonawcze, przedmiar robót. 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów; 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi; 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach