Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 3556W na odc. Mirów Stary- gr. woj. powiatu (Jagodne)

POWIAT SZYDŁOWIECKI ogłasza przetarg

 • Adres: 26-500 Szydłowiec, pl. Marii Konopnickiej 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486177000
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT SZYDŁOWIECKI
  pl. Marii Konopnickiej 7
  26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie
  tel. 486177000
  REGON: 670223215
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3556W na odc. Mirów Stary- gr. woj. powiatu (Jagodne)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3556W na odc. Mirów Stary- gr. woj. powiatu (Jagodne).1) Roboty przygotowawcze:2) Roboty ziemne3) Remont rowu przydrożnego 4) Regulacja i umocnienie poboczy gruntowych5) Roboty budowlane nawierzchniowe na poszerzeniach 6) Elementy ulic7) Roboty budowlane nawierzchniowe bitumiczne 8) Budowa zjazdów indywidualnych szlakowych 2. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2022 rok oraz budżetu Powiatu Szydłowieckiego.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej lub STWiORB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziałuw postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 1 do swz).2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 1 do swz).3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 1 do swz).4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:A. w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie zrealizował minimum 2 podobne zamówienia, tj. wykonał roboty remontowe (modernizacyjne) i/lub inwestycyjne drogowe (tj. remont i/lub budowa dróg o nawierzchni asfaltowej i/lub z kostki brukowej) o wartości brutto każdejz nich równej minimum 50.000,00 zł.B. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodniez właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach