Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 3297L od km 0+000 do km0+270 ulicy Błonie w Zamościu

Miasto Zamość ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Rynek Wielki
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 677 23 37 , fax. 846 393 054
 • Data zamieszczenia: 2019-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Zamość
  Rynek Wielki 13
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 677 23 37, fax. 846 393 054
  REGON: 95036874700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamosc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3297L od km 0+000 do km0+270 ulicy Błonie w Zamościu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 3297L od km 0+000 do km0+270 ulicy Błonie w Zamościu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ulicy ST. Okrzei, ulicy Łanowej, ulicy Błonie w Zamościu”. Zakres robót obejmuje: a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, b) branża drogowa od km 0+000 do km 0+270 • budowa nowej konstrukcji jezdni klasy Z – dwa pasy ruchu o łącznej szerokości 7m obustronnie ograniczona krawężnikiem • nawierzchnia jezdni bitumiczna z mieszanki matyksowo – grysowej – SMA 11S • budowę lewostronnego chodnika ulicy z betonowej kostki brukowej typu Holland o gr. 6cm i szerokości 2m • budowę prawostronnego ciągu pieszo – rowerowego po prawej stronie ulicy • budowę zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej typu Holland – kolor grafitowy o gr. 8cm c) branża sanitarna – kanalizacja deszczowa • budowa przepompowni wód deszczowych • budowa kanału deszczowego z rur PP o średnicy zewnętrznej 250 mm, 315 mm, 400 mm, 500 mm • budowa przykanalików wpustów ulicznych z rur litych PP o średnicy zewnętrznej 160 i 200 mm • budowa studni rewizyjnych o średnicy 1200mm z kręgów betonowych • budowa studzienek ściekowych ulicznych o średnicy 500 mm • budowa kanału deszczowego w ulicy Szczebrzeskiej (DK 74) • zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym • kamerowanie kontrolne wykonanej kanalizacji d) branża elektryczna – przebudowa kolizji z linią energetyczną stanowiąca własność PGE Dystrybucja S.A o/Zamość, RE Zamość • przebudowa kabla nn YAKAY 4x70mm2 od stacji transformatorowej „Zamość GS” – złącze licznikowe ZL-2 „Ogród” • przebudowa kabla NN YAKAY 4x120mm2 od stacji transformatorowej „Zamość GS” – złącze kablowe ZK na budynku S-ni „Ogród” e) branża teletechniczna • budowa kanalizacji teletechnicznej z rur HDPE 110/6,3 wraz z budową przyłączy dla światłowodu z rur 40/3,7 • ustawienie studni SKR-1 Uwaga ! Budowę kanału teletechnicznego należy zakończyć w pasie drogowym ulicy Błonie, kanał teletechniczny wraz z dwoma studniami w pasie linii kolejowej nie podlega wykonaniu. f) roboty porządkowe i wykończeniowe z obsianiem trawą zieleńców – 5 cm warstwy humusu g) Zamawiający wymaga wykonania map powykonawczych w ilości 6 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 17.06.2019r. do godz. 10:00. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: PKO Bank Polski S.A. Oddział w Zamościu, nr konta 74 1020 5356 0000 1102 0007 7768, w opisie przelewu należy wpisać: „wadium”, nazwę postępowania oraz znak sprawy. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, o których mowa w pkt 8.2. lit. b-e, oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot bez naruszenia integralności całej oferty. Koperta powinna być oznaczona napisem „Wadium” oraz powinna wskazywać nazwę postępowania. Dokument ten należy złożyć w terminie i miejscu określonym w pkt 11.1 SIWZ (Urząd Miasta Zamość, 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13, Sekretariat Prezydenta Miasta - pokój nr 7). Zaleca się także dołączenie (wpięcie) do oferty kopii dokumentów potwierdzających wniesienie wadium poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach