Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 3230 L Skierbieszów - Hrubieszów etap IV Gmina Trzeszczany

Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-500 Hrubieszów, Grabowiecka 18b
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846962091
 • Data zamieszczenia: 2022-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie
  Grabowiecka 18b
  22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
  tel. 846962091
  REGON: 950371643
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzdh.hrubieszow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3230 L Skierbieszów - Hrubieszów etap IV Gmina Trzeszczany
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3230 L Skierbieszów – Hrubieszów etap IV Gmina Trzeszczany od km 25+046 do km 26+300 długości 1,254 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 34.500,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowaw art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020, poz. 299 ze zm.)4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:1) być wystawione na Zamawiającego,2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:Nr rachunku bankowego25 9610 0002 2009 0062 5434 0003z dopiskiem:- Wadium do postępowania na wykonanie zamówienia:„Przebudowa drogi powiatowej nr 3230 L Skierbieszów – Hrubieszów etap IV Gmina Trzeszczany”Znak sprawy PZD-1.343.24.20227. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:1) upływu terminu związania ofertą;2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;2) którego oferta została odrzucona;3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.13. Termin ważności wadium musi być zgodny z terminem związania ofertą.14. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę, przebudowę lub remont nawierzchni drogi publicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2021.2351 z późn. zm.)), o długości odcinka drogi objętej przebudową co najmniej 1.500 metrów oraz załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.UWAGA!Pod pojęciem dróg publicznych, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będących stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.3) zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:L.p. Funkcja Ilość osób Wymagania co do osoby, która będzie pełniła funkcję1 Kierownik robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej 1 a) posiada uprawnienia budowlanew specjalności inżynieryjnejdrogowej do kierowania robotamibudowlanymi bez ograniczeń;b) posiada co najmniej 24-miesięcznedoświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej.Ilekroć w SWZ jest mowa o uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, należy przez to rozumieć uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. 2021, poz. 1646 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach