Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2591B ul. Emilii Plater w Sejnach

Powiat Sejneński, Starostwo Powiatowe w Sejnach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-500 Sejny, ul. 1-go Maja
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 162 066 , fax. 875 162 013
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sejneński, Starostwo Powiatowe w Sejnach
  ul. 1-go Maja 1
  16-500 Sejny, woj. podlaskie
  tel. 875 162 066, fax. 875 162 013
  REGON: 79076104700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.sejny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2591B ul. Emilii Plater w Sejnach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2591B ul. Emilii Plater w Sejnach. 2. Przedmiot zamówienia opisany został za pomocą specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznych poszczególnych branż oraz za pomocą specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki nr 7 do niniejszej SIWZ. Załączony przedmiar (zał. nr 9 do SIWZ) ma charakter pomocniczy w sporządzeniu kalkulacji oferty. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania zgodnie z załączoną dokumentacją. 3. Zakres robót obejmuje wykonanie: a) przebudowa drogi powiatowej nr 2591B ul. Emilii Plater, b) przebudowa kanalizacji deszczowej, c) budowa sieci Nn 0,4 kV doświetlenia przejść dla pieszych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 tys. zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na, przebudowie dróg/ulic o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto Skieruje do realizacji zamówienia co najmniej: - jedną osobą/osobami posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, elektrycznej oraz sanitarnej. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Dziale V 1. 2) lit. a-b SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach