Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2551L Kębło – Huta – Zaborze w m. Kebło

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Składowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 884 160 , fax. 818 880 388
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach
  ul. Składowa
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 818 884 160, fax. 818 880 388
  REGON: 43102930000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.pulawy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2551L Kębło – Huta – Zaborze w m. Kebło
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu z własnych materiałów i własnym sprzętem przebudowy drogi powiatowej Nr 2551L w m. Kębło od końca wyremontowanego odcinka w 2018 r. od km 0+475,00 do km 0+711,00 na długości 236 m, zgodnie z dokumentacją projektową i ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zawartą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zakres robót obejmuje: 1.Frezowanie nawierzchni bitumicznej; 2.Roboty ziemne; 3.Wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi; 4.Wykonanie warstw konstrukcyjnych poszerzenia drogi; 5.Wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdów, pobocza; 6.Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego; Zamawiający nie przewiduje zamykania odcinków dróg dla ruchu podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca wyceni cały zakres robót, który został ujęty w: •Kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr XXVII.2 SIWZ, •Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr XXX SIWZ; •Projekcie budowlano - wykonawczym stanowiącym załącznik nr XXXII SIWZ; Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego. Faktura (końcowa) zostanie zapłacona za wykonanie całego zakresu robót i po spełnieniu wymagań określonych w umowie o udzielenie zamówienia. Szczegółowo sposób i warunki płatności zostały określone w dalszej części SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w pkt. XXVIII.3 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach