Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2304E Czestków-Pruszków na odcinku o długości ok. 2,4 km w miejscowości Czestków B” – Etap I.

Powiat Łaski ogłasza przetarg

 • Adres: 98-100 Łask, Ul. Południowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (043) 675 68 00 , fax. (043) 675 68 09
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łaski
  Ul. Południowa 1
  98-100 Łask, woj. łódzkie
  tel. (043) 675 68 00, fax. (043) 675 68 09
  REGON: 73093481000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: lask.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2304E Czestków-Pruszków na odcinku o długości ok. 2,4 km w miejscowości Czestków B” – Etap I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2304E Czestków-Pruszków na odcinku o długości ok. 2,4 km w miejscowości Czestków B” – Etap I, w zakres której wchodzi: a) roboty przygotowawcze, b) roboty ziemne, c) chodniki, zjazdy, zatoki, d) nawierzchnia bitumiczna, e) pobocza, f) przepusty pod zjazdami, g) elementy ulic, roboty wykończeniowe, h) urządzenia bezpieczeństwa ruchu i docelowa organizacja ruchu, i) odmulenie i przebudowa rowów. Na wykonawców nakłada się obowiązek dokonania wizji lokalnej, gdzie będą prowadzone roboty, dokonania oględzin oraz uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie realizacji robót dojazdu do posesji zlokalizowanych w obrębie budowy oraz przygotowanie i przedstawienie Powiatowemu Zarządowi Dróg w Łasku projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Informacje ogólne: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy i 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 poz. 359 z późn. zm.). 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 47 9263 0000 0516 2547 2005 0001. Wadium uważa się wniesione w momencie wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium wnoszone w innych, przewidzianych ustawą formach należy złożyć wraz z ofertą w sekretariacie Starosty Łaskiego, ul. Południowa 1, 98-100 Łask. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, należy dołączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza, w przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej, aby oryginał wadium (gwarancja, poręczenie) umieścić w odrębnej kopercie z dopiskiem „wadium”. 5. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 u.p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 9.2 Rozdziału I SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2017 poz. 229). – zgodnie z załącznikiem nr 5.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach