Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Polna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (056) 66 44 775
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
  ul. Polna 113
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (056) 66 44 775
  REGON: 87152543200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km W zakres robót wchodzić będzie: - roboty nawierzchniowe; - rozbudowa skrzyżowań; - przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów; - wykonanie poboczy; - przebudowa zatok autobusowych i budowa peronów wysiadkowych; - budowa ciągów pieszych; - wykonanie oznakowania poziomego oraz uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego; - ustawienie elementów BRD; Szczegóły prac określa dokumentacja techniczna, w tym Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienie wadium na poziomie 120.000 zł 2. Jeśli wadium wniesione będzie w pieniądzu to należy je wpłacić na rachunek bankowy Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu nr 83 9550 0003 2024 0201 1327 0004 prowadzony przez KDBS oddział Toruń w terminie do dnia otwarcia ofert. 3. Potwierdzenie wniesienia wadium tj. dokonania przelewu lub złożenie poręczenia lub gwarancji należy dołączyć w oryginale do oferty. 4. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium zostały określone w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach