Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003 L w m. Witaniów

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-010 Łęczna, ul. Przemysłowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7523082/83
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
  ul. Przemysłowa 16
  21-010 Łęczna, woj. lubelskie
  tel. 081 7523082/83
  REGON: 43102947000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdpleczna.bip.e-zeto.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003 L w m. Witaniów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003 L w m. Witaniów. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233142 - 6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2003 L na odcinku od km 5+644,62 do 6+644,58 o długości ok. 999 m zlokalizowanej na terenie gminy Łęczna – powiat łęczyński. 2) Przebudowa swym zakresem obejmuje: a) wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni pakietem warstw bitumicznych, b) przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, c) wykonanie poboczy, d) budowę peronów autobusowych, e) budowę chodnika, f) wykonanie aktualizacji istniejącego oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu, g) roboty wykończeniowe. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania zawiera dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ. 3) materiał powstały w wyniku robót ziemnych do dyspozycji Wykonawcy. 4. Zaleca się, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia w celu dokonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 5. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany posiadać zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. W/w projekt winien sporządzić we własnym zakresie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, zawierającą m.in. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oświadczenie o potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach