Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1919 O polegająca na budowie drogi rowerowej w m. Kościeliska

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ogłasza przetarg

 • Adres: 46-300 Olesno, ul. Konopnickiej
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 343 584 714 , fax. 343 584 715
 • Data zamieszczenia: 2019-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie
  ul. Konopnickiej 8
  46-300 Olesno, woj. opolskie
  tel. 343 584 714, fax. 343 584 715
  REGON: 15140599000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatoleski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1919 O polegająca na budowie drogi rowerowej w m. Kościeliska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1919 O polegająca na budowie drogi rowerowej w m. Kościeliska Parametry charakterystyczne projektowanej drogi: - kategoria drogi publicznej: powiatowa nr 1919O - klasa drogi powiatowej: L (lokalna) - projektowana droga/ścieżka rowerowa jako rozwiązanie uspokajające ruch na rozpatrywanym obszarze - długość ścieżki/drogi rowerowej: 2700 m - szerokość ścieżki/drogi rowerowej: 2,0m - nawierzchnia ścieżki/drogi rowerowej projektowana: beton asfaltowy - ścieżka/droga rowerowa przyjezdniowa dwukierunkowa - ścieżka/droga rowerowa oddzielona od jezdni drogi powiatowej krawężnikiem betonowym - ścieżka/droga rowerowa oddzielona od terenu obrzeżem betonowym - projektowana ścianka oporowa w miejscach o znacznej różnicy wysokości pomiędzy terenem a istniejącym a projektowaną nawierzchnią drogi rowerowej - projektowane miejsca postojowe dla rowerów wyposażone w: 10 stanowisk dla rowerów, 3 ławki, kosz na śmieci - projektowane perony przy przystankach autobusowych - w ciągu projektowanej ścieżki/drogi rowerowej i poszerzeń jezdni bitumicznej należy dostosować w zakresie rzędnych wysokościowych istniejące zjazdy do posesji - projektowane odwodnienie obiektu – kanały odwodnieniowe wraz z wpustami deszczowymi z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego kanału otwartego lub istniejącego rowu otwartego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach