Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1900 T Gościencin – Silpia Mała – gr. woj. Świętokrzyskiego (Kuźnica Grodziska) od km 5+341,72 do km 6+296,03 na odcinku granica województwa – Silpia Mała

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, Jędrzejowska 81
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413941023
 • Data zamieszczenia: 2022-10-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
  Jędrzejowska 81
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 413941023
  REGON: 299944054
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1900 T Gościencin – Silpia Mała – gr. woj. Świętokrzyskiego (Kuźnica Grodziska) od km 5+341,72 do km 6+296,03 na odcinku granica województwa – Silpia Mała
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1900 T Gościencin – Silpia Mała – gr. woj. Świętokrzyskiego (Kuźnica Grodziska) od km 5+341,72 do km 6+296,03 na odcinku granica województwa – Silpia Mała”Zamówienie obejmuje:- roboty pomiarowe,- roboty przygotowawcze,- roboty rozbiórkowe,- roboty ziemne,- konstrukcja nawierzchni jezdni KR2 - odwodnienie,- odmulenie rowu,- umocnienie pobocza,3. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w załącznikach do SWZ, tj:a) Projekcie umowy,b) Przedmiarze robót c) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:15 000,00 zł słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert .2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie niepieniężnej (poprzez wniesienie wadium w oryginale należy rozumieć przekazanie dokumentu w formie elektronicznej otrzymanej od podmiotu który zabezpieczenia wadialnego dokonał).4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:Nr rachunku Nr 63 8525 0002 0000 0010 7002 0003z dopiskiem „Wadium" oraz numeru referencyjnego: ZDP.DZ.2610.18.2022.HS. nazwa -……..
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika toz odrębnych przepisówZamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie4) Zdolności technicznej lub zawodoweja) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji, remoncie itp. drogi/dróg klasy minimum L , w ramach którego wykonał nawierzchnię bitumiczną w ilości minimum 6000 m2.W/w roboty mogą być wykonane w jednym lub w kilku zamówieniach.b) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności osobą, która będzie pełnić funkcję:kierownika budowy - 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami drogowymi w zakresie przedmiotu zamówienia,2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach