Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1675N w msc. Jeruty

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. K. Mrongowiusza 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6231495 w. 41 , fax. 089 6240736
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
  ul. K. Mrongowiusza 2 2
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6231495 w. 41, fax. 089 6240736
  REGON: 51075118300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szczytno-zdp.bip.wm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1675N w msc. Jeruty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 1675N relacji Jeruty - Lipowiec na odcinku od km 0+638 do km 1+648 w miejscowości Jeruty. Łączna długość remontowanego odcinka wynosi 1,010 km. Zakres robót obejmuje poszerzenie istniejącej nawierzchni do 5,5 m, wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni, przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę (rozbiórka i ułożenie) chodnika, odwodnienie drogi poprzez wykonanie studni chłonnych oraz rowku odparowującego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga sie wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szczytno-zdp.bip-wm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach