Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej NR 1513 R na odcinkach km 1+360 - 2+286,50; km 3+145 - 3+233,50; km 4+092,36 - 4+785 działki nr 685 , 714 m. Zalesie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Polna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 257 448 , fax. 172 257 448
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
  ul. Polna
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 172 257 448, fax. 172 257 448
  REGON: 69065719700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-lancut.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna Powiatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej NR 1513 R na odcinkach km 1+360 - 2+286,50; km 3+145 - 3+233,50; km 4+092,36 - 4+785 działki nr 685 , 714 m. Zalesie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi powiatowej NR 1513 R na odcinkach km 1+360 - 2+286,50; km 3+145 - 3+233,50; km 4+092,36 - 4+785 działki nr 685 , 714 m. Zalesie. Roboty będą polegać na: 1. Roboty przygotowawcze: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą odcinek nr 1 km 1+360- 2+286,50=0,9265 km, odcinek nr 2 km 3+145- 3+233,50=0,0885 km odcinek nr 3 km 4+092,36 - 4+785=0,69264 km, ogółem = 1,70764 . Rozebranie części przelotowej przepustów z rur o średnicy 30 - 50 cm z uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km - zjazdy, odcinek nr 1 km 1+360- 2+286,50 - 100 mb odcinek nr 2 km 3+145- 3+233,50 - 10 mb, odcinek nr 3 km 4+092,36 - 4+785 - 105 mb , ogółem = 215 mb. Rozebranie nawierzchni z mieszanek bitumiczno - mineralnych gr 6 cm, odcinek nr 1 km 1+360- 2+286,50 - 20 m2 ,odcinek nr 2 km 3+145- 3+233,50 - 20 m2, odcinek nr 3 km 4+092,36 - 4+785 - 10 m2, ogółem = 50 m2. Rozebranie nawierzchni z kruszywa na zjazdach gr 25 cm, odcinek nr 1 km 1+360- 2+286,50 - 200 m2 , odcinek nr 2 km 3+145- 3+233,50 - 20 m2 , odcinek nr 3 km 4+092,36 - 4+785 -210 m2, ogółem = 430 m2. Rozebranie barier ochronnych dla pieszych odcinek nr 1 km 1+360- 2+286,50 - 8 mb, odcinek nr 2 km 3+145- 3+233,50 - 3 mb , odcinek nr 3 km 4+092,36 - 4+785 - 2 mb , ogółem = 13 mb . Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy 15 cm, odcinek nr 1 km 1+360- 2+286,50 - 926,50 - 100(zjazdy)=826,50x4,00=3306,00, odcinek nr 2 km 3+145- 3+233,50 - 73,50-9=64,50x4,00=258,00 odcinek nr 3 km 4+092,36 - 4+785 - 692,64 -105(zjazdy)=587,64x4,00=2350.56, ogółem = 5914,56 m2. 2. Roboty ziemne: Wykonanie nasypów z gruntu niewysadzinowego piaskowego pozyskanego przez wykonawcę i dostarczone na budowę - wyrównanie terenu odcinek nr 1 km 1+360- 2+286,50 - 926,50 odcinek nr 2 km 3+145- 3+233,50 - 73,50, odcinek nr 3 km 4+092,36 - 4+785 - 692,64, ogółem = 1692,64x1,00m3/mb=1692,64 m3 . Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniu w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 15 cm - odcinek nr 1 km 1+360- 2+286,50 - 926,50 x0,50 =463,25 m2 odcinek nr 2 km 3+145- 3+233,50 - 1,50x3,00=4,5x2=9,00 m2, odcinek nr 3 km 4+092,36 - 4+785 - 692,64x0,50 =346,32 m2, ogółem = 818,57 m2 . 3. Podbudowy: Wykonanie warstwy ulepszonego z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5 Mpa (w betoniarce) gr 15 cm na poszerzeniach - obmiar jak poz. 7 = 818,57 m2 . Wykonanie warstwy ulepszonego z gruntu stabilizowanego cementem o RM=1,5 Mpa (w betoniarce) gr 10 cm na chodniku i zjazdach indywidualnych odcinek nr 1 km 1+360- 2+286,50 - 926,50 odcinek nr 2 km 3+145- 3+233,50 - 73,5, odcinek nr 3 km 4+092,36 - 4+785 - 692,64, ogółem = 1692,64x2,00=3385,28 m2 - 28,00m2 zjazdy publiczne odcinek 2=3357,28 m2. Wykonanie warstwy ulepszonego z gruntu stabilizowanego cementem o RM=1,5 Mpa (w betoniarce) gr 20 cm na zjazdach publicznych i chodniku przy przejściu odcinek 2 ,odcinek nr 2 km 3+145- 3+233,50 - 28,00 +4,50, ogółem = 32,50 m2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - na poszerzeniach - obmiar jak poz. 7 = 818,57. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - na zjazdach indywidualnych i publicznych- odcinek 1 - 20x12 =240,00 m2, odcinek 2 - 1x12+2x14=36,00,00 m2 odcinek 3 - 21x12 = 252,00 m2, ogółem = 528,00 m2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - na chodniku odcinek nr 1 km 1+360- 2+286,50 - 926,50, odcinek nr 2 km 3+145- 3+233,50 - 73,50 odcinek nr 3 km 4+092,36 - 4+785 - 692,64, ogółem = 1692,64x2,00=3385,28 m2 - zjazdy 528,00 = 2857,28 m2 . 4. Nawierzchnie: Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 5 cm na chodniku - obmiar jak poz. 13 = 2857,28 m2 w tym 10% czerwona . Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3 cm na zjazdach - obmiar jak poz. 12 = 528 m2 +5,0 odc.2 = 533,00 m2 w tym 10% czerwona. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11W KR - 1 - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm - obmiar jak pozycja 7 = 818,57 m2. Wyrównanie nawierzchni warstwą z betonu asfaltowego AC 11W - odcinek nr 1 km 1+360- 2+286,50 - 926,50 x2,75 = 2547,88 m2, odcinek nr 2 km 3+145- 3+233,50 - 20,00 m2 , odcinek nr 3 km 4+092,36 - 4+785 - 692,64 x2,75 =1904,76 m2, ogółem = 4472,64 m2x0,15 = 670,90 t . Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S KR - 1 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm - odcinek nr 1 km 1+360- 2+286,50 - 926,50 x5,50 = 5095,75 m2, odcinek nr 2 km 3+145- 3+233,50 - 20,00 m2, odcinek nr 3 km 4+092,36 - 4+785 - 692,64 x5,50= 3809,52 m2 , ogółem = 8925,27 m2. 5. Elementy ulic: Ułożenie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem -odcinek nr 1 km 1+360- 2+286,50 - 926,50, odcinek nr 2 km 3+145- 3+233,50 - 73,50+9,00 =82,50, odcinek nr 3 km 4+092,36 - 4+785 - 692,64, ogółem =1702,00 mb . Ułożenie obrzeży betonowych 6x20x100 na ławie betonowej z oporem - odcinek nr 1 km 1+360- 2+286,50 - 926,50 +2,00 odcinek nr 2 km 3+145- 3+233,50 - 73,50+3,00+5,00 = 81,50 +2,00, odcinek nr 3 km 4+092,36 - 4+785 - 692,64 +2,00, ogółem = 928,50+83,50+694,64 =1707,00 mb. 6. Odwodnienie pasa drogowego i roboty wykończeniowe: Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC wyrtzymałościowe o średnicy zewnętrznej 200 mm wraz z podłożem z piasku gr 15 cm, łączone na wcisk - odcinek nr 1 km 1+360- 2+286,50 - 22,00 odcinek nr 2 km 3+145- 3+233,50 - 3,00, odcinek nr 3 km 4+092,36 - 4+785 - 22,00, ogółem = 47,00 mb. Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC wyrtzymałościowe o średnicy zewnętrznej 400 mm wraz z podłożem z piasku gr 15 cm, łączone na wcisk - 24,00 mb. Wykonanie studzienki ściekowej z rury bet fi 500 wraz z kratą żeliwną typ ciężki odcinek 1 -2 szt odcinek 2 - 1 szt. odcinek 3 - 2 szt = 5 szt. Przepust z rur pcv fi 800 wytrzymałościowe z podłożem z kruszywa gr 30 cm, -odc. 1 - przedłużenie istniejącego przepustu o 3,00 wraz z ścianką czołową na mokro o wymiarach 4,00x2,00 - kpl.. Przepust z rur pcv fi 600 wytrzymałościowe z podłożem z kruszywa gr 30 cm, -odc. 1 - przedłużenie istniejącego przepustu o 2,00 wraz z ścianką czołową na mokro o wymiarach 3,00x2,00 - kpl.. Wykonanie ścianek czołowych betonowych prefabrykowanych skrzydełkowych z płytą denną na wlocie i wylocie kanału PCV fi 200 obmiar jak poz.23 - 5 szt. Wykonanie ścianek czołowych betonowych prefabrykowanych skrzydełkowych z płytą denną na wlocie i wylocie kanału PCV fi 400 - 8 szt. Wykonanie ścianki oporowej typu L na ławie betonowej wysokości 1,0 - 2,00 - odcinek 1 2+000 - 2+075 - 75,00 mb . Wykonanie ścieku betonowego 50x50x15 na ławie betonowej odcinek 1 -km 1+720 - 1+855 strona prawa = 135 mb w tym z ułożeniem na zjazdach ścieku z kostki brukowej betonowej o długości łącznej 25 mb i szerokości 0,50 mb. Humusowanie i obsianie skarp 1500,00 x 0,6 = 900,00 m2 - humus z robót przygotowawczych. Umocnienie skarp, terenu przyległego do chodnika płytami ażurowymi 40x60x10 na podsypce cementowo piaskowej gr 10 cm odcinek nr 1 km 1+440 - 1+565=125 mb x 2,00 = 250,00 m2 odcinek nr 2 - 20 m2,odcinek nr 3 km 4+ 092,36 - 4+320 = 227,64 - 40,00 zjazdy = 187,64x0,60=112,58 m2 km 4+335 - 4+470 = 135,00 - 15,00=120,00x1,40 = 168,00 m2 km 4+500 - 4+550 = 50,00 - 5,00 = 45x1,00 = 45 m2 km 4+600 - 4+685 = 85,00 - 10,00 = 75,00x1,6=120,00 m2, ogólem 715,58 m2. Wykonanie oznakowania poziomego - odcinek 2 - 115,00 m2 . Oznakowanie znakami pionowymi przejść dla pieszych przy szkole odcinek 2 - znaki D-6 ze znakiem T-27 na tle fluorescencyjnym - wraz ze słupkami i mocowaniami - 4 komplety. Odmulenie istniejących rowów strona prawa - odcinek 1 - 746,50 mb odcinek 3 - 624,64 mb, ogółem=1371,14. Wykonanie barier ochronnych sztywnych szczeblinkowych typu U-11a odcinek 1 - 75,00 +6,00 = 81 mb, odcinek 2 - 3,00 mb, odcinek 3 - 10,00 mb , ogółem 94,00 mb. Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0 - 31,5 mm gr 5 cm - 1620,00 x 1,00=1620,00. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy, SST stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 30 000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.). 6) Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Łańcucie Nr 59 9177 0008 2001 0004 0253 0002 7)W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwotą wadium podanego wyżej rachunku bankowego Zamawiającego. Zaleca się, aby do oferty Wykonawcy załączyli potwierdzenie przelewu kwoty wadium. 8) W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w biurze Zamawiającego – Łańcut ul. Grunwaldzka 68, a do oferty dołączyć kopię, której zgodność z oryginałem poświadczono. Wadium musi być wystawione na Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 9) Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywającego zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. 10) Wykonawca, który we właściwym terminie nie wniesie wadium w akceptowanej formie zostanie z postępowania wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 11) Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. 12) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, kosztorys ofertowy. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę , o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach