Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1387F w zakresie budowy chodnika w m. Mościce – gmina Witnica ODCINEK I

Powiat Gorzowski ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Józefa Pankiewicza
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7330400, 95 7330438 , fax. 95 7330401
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gorzowski
  ul. Józefa Pankiewicza 5-7
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7330400, 95 7330438, fax. 95 7330401
  REGON: 21096731400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1387F w zakresie budowy chodnika w m. Mościce – gmina Witnica ODCINEK I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projektowany chodnik znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1387F na działkach nr 420 i 388/12 w miejscowości Mościce. Długość projektowanego chodnika wynosi około 0.84 km. Podstawowym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zakres opracowania obejmuje: - budowę chodnika, - remont istniejących zjazdów do posesji, - remont zatoki autobusowej, - budowa stanowisk postojowych, - powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych w tereny zielone. Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie wykonawczym, ST, przedmiarze robót oraz innych dokumentach załączonych do niniejszego SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach