Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275 R Czarna - Laszczyny km 0+658 -1+658.

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Polna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 257 448 , fax. 172 257 448
 • Data zamieszczenia: 2021-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
  ul. Polna
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 172 257 448, fax. 172 257 448
  REGON: 69065719700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-lancut.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275 R Czarna - Laszczyny km 0+658 -1+658.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty będą polegać na: Wykonanie wykopów w gr. kat. I-V z transportem urobku na odl. do 3 km. Wykonanie profilowania oraz zagęszczania podłoża w gr. kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne 1000x1. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 grubości 20 cm. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa o grubości 20 cm. Warstwa ścieralna z AC 11 S grubości 7 cm (KR 1). Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi P7d. a. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy, SST stanowiące załącznik do niniejszej SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach