Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1146L ulica Zarówie w Międzyrzecu Podlaskim od km 0+814,5 do km 1+294 o długości 0,4795 km

Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 431 909, , fax. 833 437 975
 • Data zamieszczenia: 2020-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 90a
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 833 431 909, , fax. 833 437 975
  REGON: 30238741000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1146L ulica Zarówie w Międzyrzecu Podlaskim od km 0+814,5 do km 1+294 o długości 0,4795 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1146L ulica Zarówie w Międzyrzecu Podlaskim od km 0+814,5 do km 1+294 o długości 0,4795 km”, zakres robót obejmuje m.in.: - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, - wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach