Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański – Golce na odcinku Majdan Golczański – Deputaty wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin – Ulanów w m. Jarocin, Majdan Golczański i Szyperki

Powiat Niżański ogłasza przetarg

 • Adres: 37-400 Nisko, Pl. Wolności
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 412 057 , fax. 158 412 700
 • Data zamieszczenia: 2019-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Niżański
  Pl. Wolności 2
  37-400 Nisko, woj. podkarpackie
  tel. 158 412 057, fax. 158 412 700
  REGON: 83040919800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-nisko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański – Golce na odcinku Majdan Golczański – Deputaty wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin – Ulanów w m. Jarocin, Majdan Golczański i Szyperki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański – Golce na odcinku Majdan Golczański – Deputaty wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin – Ulanów w m. Jarocin, Majdan Golczański i Szyperki”. Droga powiatowa Nr 1038R Majdan Golczański – Golce na odcinku Majdan Golczański – Deputaty. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1038R 1.Roboty przygotowawcze. -wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, -rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych z uprzednim odkopaniem przepustów, 2.Podbudowy. -wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV, na całej szerokości poszerzenia jezdni obustronnie, głębokość koryta 40 cm, -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 20-63 mm stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniu jezdni obustronnie, grubość warstwy po zag. 20 cm, -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm, -wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, -wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 16W, -skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową. 3.Nawierzchnie. -ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki o wytrzymałości powyżej 20 kN/m na całej powierzchni jezdni, -nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca) mieszanka asfaltowa AC 16W, grubość po zagęszczeniu 4 cm. -nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych (warstwa ścieralna) mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm AC 11S. -wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 5 cm z odwiezieniem ścianki na odległość do 20 km. 4.Pobocza. -uzupełnienie pobocza na szerokości 1,0 m gruntem niewysadzinowym stab. mech. Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na szer. 0,75 m i gr. 10 cm po zagęszczeniu. Wykonane opaski gruntowej szer. 0,25 cm i gr. 10 cm po zagęszczeniu. 5.Zjazdy. -wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP spiralnie karbowanych o średnicy Fi 400 mm na ławie fundamentowej z pospółki gr. 30 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypki. -wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami. -wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 15 cm na zjazdach, 6.Przepusty. -części przelotowe przepustów drogowych rurowych, rury PP (SN 8) spiralnie karbowanych o średnicy 80 cm na ławie i zasypka z kruszywa naturalnego, -części przelotowe przepustów drogowych rurowych, rury PP (SN8) o śr. 60 cm na ławie z zasypką z kruszywa naturalnego. -części przelotowe przepustów drogowych rurowych, rury PP (SN8) Fi. 100 cm na ławie z zasypką z kruszywa naturalnego. -ścianki czołowe dla rur Fi 80 cm, 100 cm, 60 cm, 2 x 120 cm. 7.Elementy ulic i dróg. -wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 25 cm (peron), -podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, warstwa dolna gr. 20 cm (peron), -obrzeża betonowe 30x8, podsypka cementowo-piaskowa z ławą betonową, -krawężniki wraz z wykonaniem ław z oporem, betonowe wystające 15x30, ława betonowa z oporem, podsypka cementowo-piaskowa (peron), -chodnik z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 6 cm, podsypka cementowo- piaskowa, spoiny wypełnione piaskiem (peron). 8.Rowy. -plantowanie (obrabianie na czysto) skarpy i dna wykopów wykonanych mechaniczni, kat. gruntu I-III. 9.Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. -oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, -ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm, -zakup i przymocowanie tablic do znaków drogowych o pow. do 0,3 m2, -zakup przymocowanie znaków kierunku i miejscowości E-2a, -ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych. Droga powiatowa Nr 1039R Jarocin – Ulanów w m. Jarocin, Majdan Golczański i Szyperki Odcinek od km 0+613 do km 1+612 1.Roboty przygotowawcze. -wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, 2.Roboty ziemne. -wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu, 3.Podbudowy. -wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II - IV, na całej szerokości poszerzenia jezdni obustronnie, głębokość koryta 50 cm, -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 20-63 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu stabilizowanego mechanicznie, -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm, -wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, -skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfaltową. 4. Kanalizacja deszczowa. -przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury PVC kielichowe, Dn 150 mm, -wykonanie studzienek ściekowych Dn 500 z wpustem wraz z zakupem i transportem materiałów. 5. Nawierzchnie. -ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki o wytrzymałości powyżej 20 kN/m na całej powierzchni jezdni, -nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca) mieszanka asfaltowa AC 16W, grubość po zagęszczeniu 4 cm. -nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych (warstwa ścieralna) mieszanka asfaltowa AC 11S, grubość po zagęszczeniu 4 cm. -wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 3 cm z odwiezieniem ścianki na odległość do 20 km. 6. Pobocza. -uzupełnienie pobocza na szerokości 1,0 m gruntem niewysadzinowym stab. mech. Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na szer. 0,75 m i gr. 10 cm po zagęszczeniu. Wykonane opaski gruntowej szer. 0,25 cm i gr. 10 cm po zagęszczeniu. 7.Zjazdy. -wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP spiralnie karbowanych o średnicy Fi 400 mm na ławie fundamentowej z pospółki gr. 30 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypki. -wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zajazdami. -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 15 cm na zjazdach, -chodnik z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm, podsypka cementowo- piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa bezfazowa, -obrzeża betonowe 30x8, podsypka cementowo - piaskowa z ławą betonową z oporem. 8.Ściek przykrawężnikowy. -rozebranie ścieku przykrawężnikowego o szer. 20 cm z kostki brukowej betonowej, -wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. II-IV, gł. 30 cm, -wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15 (B-15) grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. -wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 9.Elementy ulic i dróg. -koryta wykonane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, gł.25 cm, -podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm, -krawężniki wraz z wykonaniem ław z oporem, betonowe wystające 15x30, podsypka cementowo-piaskowa, -obrzeża betonowe 30x8, podsypka cementowo- piaskowa z ławą betonową z oporem, -chodnik z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa bezfazowa, Przełożenie istniejącego chodnika -rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej (materiał do ponownego wbudowania), -rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (materiał do ponownego wbudowania), -rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo- piaskowej,(materiał do ponownego wbudowania), -krawężniki wraz z wykonaniem ław z oporem, betonowe wystające 15x30, podsypka cementowo-piaskowa (zakup materiału), -obrzeża betonowe 30x8, podsypka cementowo-piaskowa z lawa betonową z oporem (mat. z rozbiórki), -podbudowa z kruszywa łamanego, w-wa dolna , gr. 15 cm po zagęszczeniu, -chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka brukowa z odzysku). 10.Rowy. -plantowanie (obrabianie na czysto) skarpy i dna wykopów wykonanych mechanicznie kat. gruntu I-III, 11.Roboty wykończeniowe. -umocnienie skarpy rowu płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10, wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa gr. 5 cm. 12.Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. -oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, -ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm, -zakup i przymocowanie tablic do znaków drogowych o pow. do 0,3 m2, -zakup przymocowanie znaków kierunku i miejscowości E-2a, -ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i poręczami z rur stalowych o rozstawie słupków z rur co 1,5 m. Odcinek od km 1+628 do km 2+780 1.Roboty przygotowawcze. -wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, 2.Rowy. -wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. I-IV z transportem urobku na odl. do 10 km (renowacja rowów) grubość warstwy o 30 cm., 3.Podbudowy. -wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II - IV, na całej szerokości poszerzenia jezdni obustronnie, głębokość koryta40 cm, -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 20-63 mm, gr. 20 cm po zagęszczeniu , stabilizowanego mechanicznie, -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm, -wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, -skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfaltową. 4.Nawierzchnie. -ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki o wytrzymałości powyżej 20 kN/m na całej powierzchni jezdni, -nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca) mieszanka asfaltowa AC 16W, grubość po zagęszczeniu 4 cm. -nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych (warstwa ścieralna) mieszanka asfaltowa AC 11S, grubość po zagęszczeniu 4 cm. -wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm z odwiezieniem ścianki na odległość do 20 km. 5.Pobocza. -uzupełnienie pobocza na szerokości 1,0 m gruntem niewysadzinowym stab. mech. Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na szer. 0,75 m i gr. 10 cm po zagęszczeniu. Wykonane opaski gruntowej szer. 0,25 cm i gr. 10 cm po zagęszczeniu. 6.Zjazdy. -przebudowa przepustów pod zjazdami z rur PP spiralnie karbowanych o średnicy Fi 400 mm na ławie fundamentowej z pospółki gr. 30 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypki. -wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zajazdami. -wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 15 cm na zjazdach. 7.Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. -ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm, -zakup i przymocowanie tablic do znaków drogowych o pow. do 0,3 m2, -zakup przymocowanie znaków kierunku i miejscowości. 3. Zakres rzeczowy obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji technicznej i sztuki budowlanej takie jak m.in. prace geodezyjne (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, wyznaczenie kolizji itp.) zajęcie pasa drogowego, projekt czasowej organizacji ruchu, przywrócenie przyległego terenu do stanu pierwotnego. 4. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. Roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 5. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji technicznej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych, oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. 6. Roboty, które błędnie nie zostały ujęte w przedmiarze robót, a niezbędne do wykonania umowy zgodnie z jej warunkami wynikającymi z dokumentacji projektowej i STWiORB i które należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami lub sztuką budowlaną, aby przedmiotowe dzieło zostało wykonane, odebrane i spełniało swoje funkcje, nie zostaną zapłacone. 7. Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, w tym przedmiar robót jako materiał pomocniczy do dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych służą ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Oferenta (Wykonawcy) tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 8. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja techniczna, przedmiar robót, umowa oraz SIWZ. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). 9. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją techniczną, oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. i branżowych. 10. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji Zamawiającemu w sposób określony w dziale VIII niniejszej SIWZ. 11. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.): roboty przygotowawcze, roboty ziemne podbudowy, kanalizacja deszczowa, nawierzchnie, pobocza, zjazdy, rowy, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, chodnik, przepusty. 11. 1 Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 11 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust. 11.5 11.2 Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników stosownie do ust. 11, Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcą złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę oraz podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 11 Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje/wykonują osoba/osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 11.3 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający ma możliwość wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy/ podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww wymogu i dokonywania ich oceny, w tym poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika zawierającą informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Wykonawca/ podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu żądane dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia – w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania tego wezwania. 11.4 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 11.2 lub 11.3 w terminie tam wskazanym będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. 11.5 W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowę o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 11, Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie o którym mowa w ust. 11.2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 zł). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 14.10.2019 r. do godz. 10:45. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Nr konta 77 9430 0006 0038 3464 2000 0004, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w zakresie spełnienia tego warunku nie stawia szczególnych wymagań,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia przez wykonawcę, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. 1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Oświadczenie Wykonawcy zgodne art. 25 ust. 1 pkt 1 dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Oświadczenie Wykonawcy zgodne art. 25 ust. 1 pkt 3 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych).Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 5) Zestawienie materiałów równoważnych – w przypadku zaproponowania materiałów równoważnych w ofercie Oferent ma obowiązek dołączyć do oferty zestawienie materiałów równoważnych. W przypadku stosowania materiałów ściśle według zaleceń SIWZ zestawienie materiałów nie jest wymagane. Kosztorys ofertowy zostanie złożony przed zawarciem umowy przez Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Wykonawca zobowiązany jest do określenia w kosztorysach precyzyjnych nazw materiałów zgodnie z dokumentacją projektową lub równoważnych (o ile takie zostały zawarte w ofercie). 6) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7) Pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zmówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach