Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw w zakresie budowy chodnika w m. Pysznica

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, Przemysłowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 444 631, , fax. 158 444 631
 • Data zamieszczenia: 2020-06-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  Przemysłowa 6
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 158 444 631, , fax. 158 444 631
  REGON: 83041354400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdpstalowowolski.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw w zakresie budowy chodnika w m. Pysznica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje przebudowę drogi na odcinkach: a) od km 0 + 011 do km 0 + 202 poprzez wykonanie utwardzonego pobocza - łączna długość przebudowywanej jezdni: 191 m, b) od km 0 + 202 do km 0 + 766,75 poprzez budowę chodnika - łączna długość przebudowywanej drogi: 564,75 m. Zakres prac przedstawiony w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót dla poszczególnych odcinków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, b) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IX SIWZ. c) kosztorys ofertowy – załącznik nr 8, d) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) – wzór załącznik nr 8. e) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty), a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. f) dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem, że Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego dokumenty rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do w/w rejestrów w formularzu ofertowym należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokument lub dołączyć do oferty dokumenty wskazujące na uprawnienia do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenia niniejszych dokumentów w na język polski. 2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania przez kilku wykonawców działających w trybie art. 23 ustawy Pzp warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione przez wykonawców łącznie, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców oddzielnie. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach