Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 0208T Cierno Zaszosie - Warzyn Drugi - Zagórze - Kierzki - Krzcięcice, dł. 870 mb, od km 0+000 do km 0+870

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, ul. Stefana Okrzei 83
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3861426 , fax. 041 3861171
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Stefana Okrzei 83 83
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3861426, fax. 041 3861171
  REGON: 29994337900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedrzejow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 0208T Cierno Zaszosie - Warzyn Drugi - Zagórze - Kierzki - Krzcięcice, dł. 870 mb, od km 0+000 do km 0+870
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres powyższych robót obejmuje: - plantowanie poboczy w ilości 1740 m2 - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni w ilości 4 szt. - karczowanie pni koparką podsiębierną w ilości 6 szt. - mechanicznie karczowanie zagajników w ilości 0,02 ha - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej w ilości 4450 m2 - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 445 t - warstwa ścieralna gr. 4 cm w ilości 4450 m2 - utwardzenie poboczy materiałem kamiennym w ilości 1305 m2 - kopanie rowów w ilości 534 m3 - przepusty rurowe pod zjazdami -rury betonowe o średnicy 40 cm w ilości 23 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium: w wysokości 6 000,00 PLN słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedrzejow.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach