Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Dobrut- Śniadków- Lipienice- Wola Lipieniecka Duża

POWIAT SZYDŁOWIECKI ogłasza przetarg

 • Adres: 26-500 Szydłowiec, pl. Marii Konopnickiej 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 617 70 00
 • Data zamieszczenia: 2022-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT SZYDŁOWIECKI
  pl. Marii Konopnickiej 7
  26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie
  tel. 48 617 70 00
  REGON: 670223215
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Dobrut- Śniadków- Lipienice- Wola Lipieniecka Duża
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Dobrut- Śniadków- Lipienice- Wola Lipieniecka Duża”.1) Roboty przygotowawcze:a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnymb) Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cmc) Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej ogr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 kmd) Wypełnienie szczelin w nawierzchni betonowej o średniej głębokości 10 cm i szerokości 1 cm masą zalewowąe) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznychf) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych2) Nawierzchnie ulepszonea) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o średniej grubości 3 cm (warstwa profilująca) na odcinku prostym: od km 1+790 do km 1+818.29 mb) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o średniej grubości 7,5 cm (warstwa profilująca) na prostych przejściowych: od km 1+818.29 dokm 1+868.29, od km 1+891.48 do km 1+975.02 i od km 1+999.03 do km 2+010c) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o średniej grubości 13 cm (warstwa profilująca) na łukach: od km 1+868.29 do km 1+891.48 i od km 1+975.02.29 do km 1+999.03d) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2 cm (warstwa SAMI)e) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)f) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)3) Nawierzchnie nieulepszone- poboczaa) Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznieb) Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m22. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków publicznych budżetu Powiatu Szydłowieckiego.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej lub STWiORB.4. Kody CPV: a) Główny: 45.23.31.40-2- roboty drogoweb) Dodatkowe: 45.11.12.00-0 – roboty przygotowawcze 45.23.31.00-1 – nawierzchnie ulepszone 45.23.32.20-7 – nawierzchnie nieulepszone - pobocza
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach