Przetargi.pl
„Przebudowa drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie – Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska”

Powiat Strzelecki ogłasza przetarg

 • Adres: 47100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4401700;4401755 , fax. 77 4401701
 • Data zamieszczenia: 2019-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Strzelecki
  ul. Jordanowska 2
  47100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 77 4401700;4401755, fax. 77 4401701
  REGON: 53141265100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatstrzelecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie – Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie - Brzezina na odcinku 670,34 m, od skrzyżowania z ul. Wawrzyńca Świerzego do skrzyżowania z ul. Brzezińską. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych nr 2067/3, 2332/1, 2228/1 zlokalizowanych w województwie opolskim, powiecie strzeleckim, gminie Strzelce Opolskie, jednostka ewidencyjna 161105_4 Strzelce Opolskie - Miasto, obręb ewidencyjny 0082 Strzelce Opolskie. 1.Zakres przebudowy obejmuje: - remont istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, - wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie szkoły (początek opracowania), - przebudowę skrzyżowania ul. Ujazdowskiej z ul. Wawrzyńca Świerzego, - ustawienie bariery wygrodzeniowej typu Olsztyńskiego na odcinku 12m, - przebudowę skrzyżowania ul. Ujazdowskiej z ul. Brzezińską, - przebudowa istniejącej stalowej bariery energochłonnej, - wyrównanie i umocnienie istniejących poboczy destruktem bitumicznym, - wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej w śladzie rowu prawostronnego, złożonego z kanału głównego z rur PE/PP o średnicy 800mm i długości 546,5m, betonowych studni rewizyjnych ϕ1500 (12 szt.), przykanalików z rur PE/PP ϕ150mm, betonowych studzienek ściekowych ϕ500mm z wpustami ulicznymi (15 szt.) oraz osadników na wlocie rowów bocznych do kanału, - budowa nowego chodnika odsuniętego od krawędzi jezdni o szerokości 1,5m i nawierzchni z kostki betonowej, przebiegającego w śladzie zabudowywanego rowu przydrożnego, - przebudowę zjazdów do posesji zlokalizowanych po stornie projektowanego chodnika (wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej), - regulację wysokościową nawierzchni zjazdów zlokalizowanych po stronie wschodniej, - wykonanie systemu odwodnienia pasa drogowego oraz przyległych terenów mających za zadanie odprowadzić wody opadowe i roztopowe do projektowanej kanalizacji deszczowej lub do istniejącego rowu przydrożnego po stronie wschodniej, - czyszczenie i konserwację rowu przydrożnego po stronie wschodniej, - przebudowę linii napowietrznej 0,4 kV oraz oświetlenia ulicznego podwieszonego, obejmującą stanowiska słupowe nr 111 i 116. 2.Projektowane zmiany w sposobie zagospodarowania. W związku z projektowaną inwestycją przebudowana zostanie jezdnia ul. Ujazdowskiej na odcinku ~670m. Geometria trasy nie ulegnie znaczącej zmianie. Ujednolicona zostanie szerokość jezdni (do 6,0m) oraz skorygowane zostaną łuki osi trasy w planie. Istniejące pobocza gruntowe zarośnięte trawą zostaną zastąpione poboczami umocnionymi 15- centymetrową warstwą destruktu bitumicznego. Projekt przewiduje korektę geometrii skrzyżowania ul. Ujazdowskiej z ul. Wawrzyńca Świerzego poprzez wykonanie poszerzeń o nawierzchni z kostki kamiennej, ułatwiających manewrowanie większych pojazdów. Ponadto istniejące przejście dla pieszych w rejonie szkoły należy przebudować na wyniesione (h=10cm) w stosunku do poziomu nawierzchni co poprawić ma bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie. W sąsiedztwie skrzyżowania zaprojektowano ustawienie barier wygrodzeniowych typu Olsztyńskiego na długości 12 m celem uniemożliwiana przekraczania jezdni przez pieszych i nakłonieniu ich do skorzystania z projektowanego, wyniesionego przejścia dla pieszych za skrzyżowaniem. Zaprojektowano przebudowę skrzyżowania ul. Ujazdowskiej z ul. Brzezińską poprzez zastosowanie bocznej wyspy dzielącej o nawierzchni z kostki kamiennej, wyniesionej w krawężniku na wysokość 3cm. Zastosowanie takiego rozwiązania ma za zadanie "odgiąć" oś jezdni ul. Brzezińskiej na skrzyżowaniu z ul. Ujazdowską i wizualnie poprawić postrzeganie pierwszeństwa przejazdu w tym miejscu. W związku ze zmianą geometrii krawędzi skrzyżowania należy przebudować istniejącą barierę energochłonną stalową, stosując typ elementu odpowiadający aktualnie zastosowanej barierze. Przebudowany zostanie istniejący rów po stronie zachodniej na długości ~570m. W jego śladzie wykonana zostanie kanalizacja deszczowa składająca się z kolektora głównego wykonanego z rury PE ϕ800 i studni betonowych o średnicy ϕ1500. Odwodnienie pasa drogowego będzie realizowane poprzez projektowany ściek przychodnikowy wraz z towarzyszącymi mu wpustami deszczowymi. Nad projektowaną rurą kanalizacyjną zlokalizowany zostanie nowoprojektowany chodnik o szerokości 1,5 m i nawierzchni z kostki betonowej. Zjazdy do posesji zlokalizowane po stronie zachodniej zostaną przebudowane, oddzielone od jezdni drogi powiatowej krawężnikiem najazdowym, a ich geometria i nawierzchnia ujednolicone. Ponadto na większości zjazdów, na granicy pasa drogowego i działki prywatnej, zabudowane zostanie odwodnienie liniowe zabezpieczające przed przelewaniem się wody opadowej z pasa drogowego na posesje prywatne. W związku z kolizją dwóch istniejących słupów napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV z projektowanym chodnikiem, konieczna będzie ich przebudowa, polegająca na zmianie ich lokalizacji i wykonaniu jako jednożerdziowe. 3.Zestawienie powierzchni projektowanej przebudowy. Lp Element zagospodarowania Powierzchnia % 1 Ciągi piesze o nawierzchni z kostki betonowej 894,1 m2 7,3% 2 Jezdnia bitumiczna 4307,4 m2 35,2% 3 Nawierzchnia zjazdów do posesji 1004,7 m2 8,2% 4 Nawierzchnia zatoki postojowej z kostki betonowej 174,2 m2 1,4% 5 Poszerzenie nawierzchni jezdni na skrzyżowaniach (kostka kamienna) 225,7 m2 1,8% 6 Wyniesione przejście dla pieszych (kostka betonowa) 42 m2 0,3% 7 Pobocze umocnione destruktem 954,2 m2 7,8% 8 Powierzchnia biologicznie czynna 4634,0 m2 38,0% 9 Suma 12236,3 m2 100% 4.Konstrukcje nawierzchni. - Konstrukcja nawierzchni jezdni (remont od km 0+000,00 do km 0+063,39): ~4cm frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej 4cm w-wa ścieralna betonu asfaltowego AC8S ~5cm w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W ~6cm istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego ~30cm istniejąca podbudowa z tłucznia stabilizowanego cementem podłoże rodzime G1 (G2) - Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejącym obiekcie inżynierskim: ~4cm frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej 4cm w-wa ścieralna betonu asfaltowego AC8S istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego + izolacja istniejąca konstrukcja obiektu inżynierskiego - Konstrukcja nawierzchni jezdni (remont od km 0+063,39 do km 0+198,88): ~10m frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej śr. 2cm wyrównanie (rozbiórka) ist. podbudowy z tłucznia stabilizowanego cementem 4cm w-wa ścieralna betonu asfaltowego AC8S 8cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W śr. 1cm warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W ~30cm istniejąca podbudowa z tłucznia stabilizowanego cementem podłoże rodzime G1 (G2) - Konstrukcja nawierzchni jezdni (remont od km 0+198,88 do km 0+438,92): ~10m frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej rozbiórka ist. warstwy podbudowy z tłucznia stabilizowanego cementem 4cm w-wa ścieralna betonu asfaltowego AC8S 8cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie podłoże rodzime G1 (G2) 37cm :suma - Konstrukcja nawierzchni jezdni (remont od km 0+438,92 do km 0+592,22): śr. 4,5cm frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej 4cm w-wa ścieralna betonu asfaltowego AC8S 8cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W ~5,5cm istniejąca nawierzchnia bitumiczna ~30cm istniejąca podbudowa z tłucznia stabilizowanego cementem podłoże rodzime G1 (G2) - Konstrukcja nawierzchni jezdni (remont od km 0+592,22 do km 0+670,34): śr. 8cm frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej 4cm w-wa ścieralna betonu asfaltowego AC8S 8cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W ~2cm istniejąca nawierzchnia bitumiczna ~30cm istniejąca podbudowa z tłucznia stabilizowanego cementem podłoże rodzime G1 (G2) - Konstrukcja nawierzchni nowoprojektowanego chodnika: 8cm w-wa ścieralna z kostki betonowej HOLLAND (kolor szary) 3cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm zagęszczonego mechanicznie 26cm :suma - Konstrukcja nawierzchni zjazdów do posesji: 8cm w-wa ścieralna z kostki betonowej HOLLAND (kolor czerwony) 3cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm zagęszczonego mechanicznie 31cm :suma - Konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni na skrzyżowaniu oraz bocznej wyspy dzielącej: 8cm w-wa ścieralna z kostki kamiennej 8/11 3cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4) uzupełnienie i wyrównanie ist. podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm zagęszczonego mechanicznie ~30cm istniejąca podbudowa z tłucznia stabilizowanego cementem podłoże rodzime G1 (G2) - Konstrukcja nawierzchni wyniesionego przejścia dla pieszych: ~10m frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej 8cm w-wa ścieralna z kostki betonowej HOLLAND (kolor czerwony) 3cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4) ~10cm uzupełnienie i wyprofilowanie ist. podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5mm zagęszczonym mechanicznie ~30cm istniejąca podbudowa z tłucznia stabilizowanego cementem podłoże rodzime G1 (G2 5.Odwodnienie drogi powiatowej. Przebudowa urządzeń odwadniających drogi powiatowej nr 1801 O polegać będzie na wykonaniu kanału deszczowego śr. 800 mm w śladzie istniejącego rowu drogowego. Projektowany kanał włączony zostanie do istniejącego kanału z rur betonowych śr. 800 mm, który stanowi dalszą część przebudowanego rowu odwadniającego drogę powiatową. Kanalizację deszczową grawitacyjną projektuje się z rur betonowych PP/PE SN8 średnicy 800 mm. Przykanaliki z rur PP/PE SN 8 do kanalizacji grawitacyjnej średnicy 150 mm. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:  kanał z rur PE/PP SN8 o średnicy 800 mm 546,5 m  przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PE/PP SN8 o średnicy 150 mm 47,0 m  studzienki rewizyjne φ 1500 mm betonowe 12 szt.  Osadniki na wlocie rowów bocznych do kanału 4 szt.  studzienki ściekowe φ 500 mm betonowe z wpustami ulicznymi 15 szt.  Odwodnienie liniowe 17 szt./119,0m 6.Przebudowa linii elektroenergetycznej. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ciągu linii elektroenergetycznej niskiego napięcia. Przebudowa dotyczy: - linii napowietrznej 0,4 kV, - oświetlenia ulicznego podwieszanego. Zakres opracowania: - stanowisko słupowe nr 111, - stanowisko słupowe nr 116. 7. Zakres robót. Zakres robót obejmuje m. in.: 1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, 2) oznakowanie miejsca prowadzonych robót, 3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową, opracowaną przez „Projektowanie Konstrukcyjno – Inżynieryjne” Bronisław Waluga, ul. Modrzejewskiej 16/15, 41-712 Ruda Śląska, którą stanowi: - Projekt budowlany – w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) Część drogowa – w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) Część kanalizacyjna – w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) Część elektryczna – w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - Opinia geotechniczna – w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - Operat wodno prawny – w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - Projekt zmiany docelowej organizacji ruchu – w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu KT.7121.190.2018.SH z dnia 11.09.2018 r., - decyzja pozwolenie wodno prawne GL.ZUZ.3.421.114.2018.MB z dnia 05.09.2018 r., - prawomocne zgłoszenie robót budowlanych znak spr. UA.6743.313.2018.DM z dnia 07.09.2018 r.,, 4) demontaż oznakowania. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektów oraz SST. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego, b) powodujące poprawę parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów. Powyższe zmiany, muszą być każdorazowo zatwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiającego. Wprowadzone zmiany nie mogą powodować zmiany ceny wykonania przedmiotu zamówienia. UWAGA: Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. 8.Dodatkowe obowiązki Wykonawcy objęte umowną ceną kontraktową: • Obsługa geodezyjna wraz z naniesieniem inwestycji na mapy zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. • Organizacja placu budowy i zaplecza w zakresie kontraktowym i doprowadzenie zaplecza budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. • Zabezpieczenie placu budowy i robót wraz z ich ubezpieczeniem. • Ochrona dóbr i obiektów osób trzecich zlokalizowanych bezpośrednio wokół placu budowy. • Zabezpieczenie sieci i urządzeń w obrębie robót przed ich uszkodzeniem. • Zabezpieczenie zieleni nie podlegających wycince w obrębie robót. • Spełnienie obowiązków wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), w tym w zakresie obowiązków kierownika budowy. • Opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych i wymaganych w tym zakresie uzgodnień. Opracowany projekt i przyjęte rozwiązania w zakresie organizacji ruchu winny być zgodne z projektem budowlanym i projektem wykonawczym oraz właściwą technologią wykonania robót. Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzeniem. • Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz z jego utrzymaniem. • Zapewnienie płatnego nadzoru ze strony właścicieli urządzeń obcych zlokalizowanych w drodze - na podstawie i zgodnie z wydanymi uzgodnieniami właścicieli tych urządzeń (dotyczy odpłatnego wytyczenia trasy sieci i urządzeń, nadzoru nad pracami, opracowania dokumentacji powykonawczej lub ewentualnie innych kosztów określonych w uzgodnieniach). • Poniesienie nakładów rzeczowo – finansowych związanych z lokalizacją w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, nie objętych projektem budowlanym w zakresie, w którym lokalizacja tych urządzeń ma związek z realizacją zadania. • Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. • Realizowanie prac zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora Projektem Organizacji Robót. • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. • Drewno pozyskane z wycinki będzie drewnem użytkowym – opałowym. Ilość pozyskanego drewna i jego wartość określi nadzór inwestorski w protokole brakarskim zatwierdzonym przez uprawnionego leśnika, przy udziale kierownika budowy w toku prowadzonych prac. Wykonawca odkupi od Zamawiającego 100% drewna pozyskanego z wycinki, transport konieczny do przewozu pozyskanego drewna i nakłady na jego składowanie powinny zostać skalkulowane przez Wykonawcę jako element kosztów ogólnych budowy w nawiązaniu do przedmiaru robót. 9.Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające budowę oraz instruktaż pracowników przed rozpoczęciem budowy: 1) W trakcie wykonywania robot budowlano-montażowych należy stosować warunki techniczne wykonania robot, przepisy szczególne, normy itp. 2) Roboty drogowe powinny być prowadzone pod nadzorem brygadzisty, który ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposób zabezpieczający przed wypadkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 3) W czasie prowadzenia robot drogowych należy wyznaczyć tymczasowe drogi dojazdowe i ciągi piesze i utrzymywać je w właściwym stanie technicznym. 4) Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) należy odpowiednio oznakować i ogrodzić. 5) Na placu budowy winny być wyznaczone miejsca składowania materiałów, winny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia. 6) Technologia wykonania robot drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczególnych rodzajów robot. 7) Instruktaż bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku. 8) W przypadku wystąpienia podwykonawców generalny wykonawca obowiązany jest do: a) pełnienia bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, b) egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów bezpiecznej pracy, c) określenia współpracy ze sobą wszystkich podwykonawców, d) wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników, e) ustalenia zasad współdziałania w zakresie sposobów postępowania przy wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników 9) Przed przystąpieniem do wykonywania robót drogowych należy opracować projekt organizacji ruchu drogowego na czas robót. Projekt musi przewidywać możliwość dojazdu na budowę i do przyległych zabudowań w przypadku pożaru, czy potrzeby niesienia pomocy. 10) Roboty prowadzić tylko przy oznakowaniu robót zgodnie z w/w projektem, zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem drogowym. 11) Poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje oraz okolicznych mieszkańców o rozpoczęciu robót i związanych z tym utrudnieniach. 12) W rejonie istniejącego uzbrojenia roboty należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem użytkownika. 13) Przy realizacji robót stosować standardowe zasady zabezpieczenia pracowników, w tym środki ochrony osobistej. 14) Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być monitorowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta 15) Maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą mieć dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 16) Operatorzy maszyn powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. 17) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 18) Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję. 19) W warunkach ograniczonej widoczności miejsca prowadzenia prac powinny być właściwie oświetlone. 20) Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych punktów stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Warunki gwarancyjne. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji, na opisanych poniżej warunkach. 1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na ilość lat zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (licząc od daty przekazania przez Wykonawcę zamówienia i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanego). Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji Zamawiający żąda minimalnego okresu gwarancji 4 lata. W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 4 letni okres gwarancji oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. 2) Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: a) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, b) dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany. 3) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 4) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 5) Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej. Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). 2. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - Wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 2. 4. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 1) Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w SIWZ zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu. 2) Ilość zatrudnionych osób ma wynosić min. 50% wszystkich osób za pomocą których Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia. 3) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i do przedstawienia Zamawiającemu dowodów potwierdzających takie zatrudnienie w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pracowników, których stosunek pracy ustał przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. a) Przedmiot zamówienia będzie świadczony przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy. b) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, że wyszczególnione w nim osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. c) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport o stanie i sposobie zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia. d) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby będące pracownikami, w tym również kopie umów poświadczonych za zgodność z oryginałem, które stanowią o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym celu Wykonawca zobowiązany jest do ukrycia danych osobowych, które są zbędne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiającego). Zamawiający wzywając Wykonawcę do przedstawienia do wglądu dokumentów określonych w zdaniu poprzedzającym, wyznaczy termin nie krótszy niż 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentów. 6. Oprócz kar umownych opisanych w § 12 ust. 1 pkt 10) i 11)projektu umowy Zamawiający z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b), c) i d) projektu umowy lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia. 7. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienia ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez Wykonawcę w ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium na przedmiotowe zadanie w wysokości 25.000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. 05.02.2019 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) w pieniądzu: b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz 2015r. poz. 978 i 1240) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, nr konta 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. Tytułem: wadium sprawa nr OR.272.4.2019.IG 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający uznaje dzień i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SIWZ; b) zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt. 9.2. SIWZ w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) w przypadku występowania kilku podmiotów pisemne pełnomocnictwo Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu. Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w formie pisemnego pełnomocnictwa (art. 23 ustawy Pzp); d) w przypadku występowania pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty (np. gdy w imieniu wykonawcy występuje inna osoba); e) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, f) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.bip.powiatstrzelecki.pl) informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach