Przetargi.pl
Przebudowa drogi polegająca na budowie kanału deszczowego odprowadzającego wodę z przepustu w km 47+586 DK9 w miejscowości Lubienia, gm. Brody, pow. starachowicki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-950 Kielce, Paderewskiego 43/45
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
  Paderewskiego 43/45
  25-950 Kielce, woj. świętokrzyskie
  REGON: 017511575
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi polegająca na budowie kanału deszczowego odprowadzającego wodę z przepustu w km 47+586 DK9 w miejscowości Lubienia, gm. Brody, pow. starachowicki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi polegająca na budowie kanału deszczowego odprowadzającego wodę z przepustu w km 47+586 DK9 w miejscowościLubienia, gm. Brody, pow. starachowicki w ramach zadania inwestycyjnego „Usprawnienie systemu odwodnienia DK 9 w m. Lubienia poprzez: odprowadzenie wody z przepustu w km 47+586 i odprowadzenie wody z wylotu kanalizacji deszczowej w km 48+580”.Zakres zamówienia: Budowa systemu kanalizacji deszczowej zamkniętej i otwartej, po wschodniej stronie DK9, na odcinku km 47+499,70 do km 47+732,90, odprowadzającej wodę z przepustu w km 47+586 DK9, poprzez budowę komory połączeniowej wraz z podłączeniem istniejących przebudowywanych rowów przydrożnych, stanowiących szczelny system kanalizacji, a także przebudowę istniejącego rowu ziemnego, po lewej stronie drogi DK9 na odcinku od km 47+732,90 do km 47+716,20 w msc. Lubienia, gm. Brody, powiat starachowicki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach