Przetargi.pl
"Przebudowa drogi Piekoszów - Stara Wola"

GMINA PIEKOSZÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 66A
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA PIEKOSZÓW
  ul. Częstochowska 66A
  26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie
  REGON: 291010599
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Przebudowa drogi Piekoszów - Stara Wola"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi Piekoszów – Stara Wolaoraz budowy sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej Piekoszów – Stara Wola. Przedmiot zamówienia będzie wykonanyw II etapach:a) ETAP I – Przebudowa drogi Piekoszów – Stara Wola;b) ETAP II – Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej Piekoszów – Stara Wola
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach