Przetargi.pl
Przebudowa drogi nr 5326P w m. Gorzyce Małe na odc. dł. ok. 570m

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, Staszica
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 735-51-66, , fax. (062) 735 51 66
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
  Staszica 1
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 735-51-66, , fax. (062) 735 51 66
  REGON: 25086406600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzd-ostrow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi nr 5326P w m. Gorzyce Małe na odc. dł. ok. 570m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy chodnika w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 5326P w miejscowości Gorzyce Małe na odc. dł. ok. 570m” (odc. od km 0+255,00 do km 0+629,00) zwane w dalszej treści „przedmiotem zamówienia”. Zamówienie obejmuje m.in. niżej wymieniony zakres:  roboty pomiarowe;  roboty ziemne;  roboty rozbiórkowe (rozebranie podbudowy z kruszywa, rozebranie przepustów rurowych);  roboty odwodnieniowe (kanały z rur PVC o śr. 160 mm, 200mm i 315 mm, studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315 mm, studnie rewizyjne o śr. 1000 mm, komora murowana z bloczków betonowych, studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm);  ustawienie krawężnika na ławie betonowej;  wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej;  ustawienie obrzeża na ławie betonowej;  wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej;  wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej;  roboty wykończeniowe (plantowanie powierzchni gruntu, regulacja wysokościowa studzienek inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie objętym kosztorysem ofertowym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie technicznym, kosztorysie ofertowym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł, wniesionym przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiajacy nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) „Formularz ofertowy” (załącznik do SIWZ nr 1) oraz kosztorys ofertowy (załącznik do SIWZ nr 1A), 2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ - załącznik do SIWZ nr 2 (do wypełnienia), 3) Projekt umowy – SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ – załącznik do SIWZ nr 8; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeśli dotyczy); 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tekst jednolity Dz.U.2017.570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 6)Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Ponadto: 1) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (propozycja) – SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA (bez wezwania) W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W art. 86 ust. 5 USTAWY PZP - załącznik nr 7 (do wypełnienia); 2) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (propozycja) – SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – zgodnie z pkt XII.2 SIWZ - załącznik nr 3 (do wypełnienia); 3) OŚWIADCZENIE o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę – załącznik nr 5 (do wypełnienia) - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO; 4) Doświadczenie zawodowe (wykaz robót) – załącznik nr 6 (do wypełnienia) - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO; 5) Potencjał osobowy (wykaz osób) - załącznik nr 4 (do wypełnienia) - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach