Przetargi.pl
Przebudowa drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie

Urząd Miejski w Chojnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 59-225 Chojnów, Pl. Zamkowy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 187 840
 • Data zamieszczenia: 2020-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Chojnowie
  Pl. Zamkowy 1
  59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie
  tel. 768 187 840
  REGON: 52503300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojnow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Nazwa nadana zamówieniu: „Przebudowa drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie” 2) Adres obiektu: Chojnów, ul. Asnyka – działki nr 221, 210/2, 255 obręb 0003 miasto Chojnów 3) Zakres robót: Celem zadania jest przebudowa ulicy Asnyka w Chojnowie w granicach działki nr 210/2 wraz z 2 dojazdami – działki nr 221, 255. Projektuje się ulice klasy L 1/2, dojazdy klasy D 1/2, długość przebudowywanej drogi ok. 323 mb. Wzdłuż projektowanej jezdni, od strony południowej projektuje się jednostronny chodnik o zmiennej szerokości 1,50 – 2,50 m. Zakres inwestycji obejmuje: - przebudowę jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej o łącznej powierzchni 1614,0 m2, - budowa chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 584,00 m2, - budowa zjazdów i dróg dojazdowych z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 454,00 m2, - budowa kanalizacji deszczowej (studzienki ściekowe betonowe DN 500 z osadnikiem – 5 szt., kanały z rur PVC-U Ø160 mm SN8 SDR34 – 15.00 m, demontaż istniejących studzienek ściekowych – 5 szt.), - wprowadzenie stałej organizacji ruchu – 1 kpl. - wykonanie trawników o łącznej powierzchni 955 m2 UWAGA: Przed przystąpieniem do realizacji robót opisanych w rozdz. 2 SIWZ należy opracować, uzgodnić z Zamawiającym i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa. 4) Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną inwestycji, w tym sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzonej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Legnicy, 1. 5) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy zawierający tabelę elementów scalonych. 6) Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla użytych materiałów i urządzeń; 7) Wszystkie roboty muszą odpowiadać Polskim Normom Branżowym oraz Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 8) Proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty. 9) Ilekroć w SIWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyrażenie: „lub równoważne”. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy pracowników wykonujących prace budowlane, objęte przedmiotem niniejszego zamówienia tj.: brukarzy, rurarzy, operatorów maszyn.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przed złożeniem oferty wymaga wniesienia wadium w kwocie 24 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach