Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Wólka - Etap I

Nadleśnictwo Zwierzyniec ogłasza przetarg

 • Adres: 22-470 Zwierzyniec, ul. Zamojska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 872 019 , fax. 846 872 124
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Zwierzyniec
  ul. Zamojska 6
  22-470 Zwierzyniec, woj. lubelskie
  tel. 846 872 019, fax. 846 872 124
  REGON: 95001511595309
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zwierzyniec.lublin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Wólka - Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej drogi leśnej o nawierzchni naturalnej na utwardzoną kruszywem kamiennym, o długości 1343 m (od km 0+000 do km 1+343), na terenie Lasów Państwowych leśnictwa Wólka, gm. Adamów, pow. zamojski, woj. lubelskie. Roboty budowlane obejmują: karczowanie pniaków i usunięcie krzewów, korytowanie, wykonanie warstwy odsączającej gr 20 cm z piasku średnio lub gruboziarnistego, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwy dolnej o frakcji 31,5-63 mm – gr 12cm po zagęszczeniu, wykonanie warstwy górnej o frakcji 0-63 mm - 10 cm po zagęszczeniu, wykonanie nawierzchni z tłucznia o frakcji 0-31,5 o grub. 7 cm po zagęszczeniu + miałowanie, budowa mijanek i po-szerzeń drogi na składnicach (łącznie z drogą 6 m szerokości), uzupełnienie i zagęszczenie gruntu na składnicach przydrożnych po wykarczowaniu pniaków (bez utwardzania ich kruszywem kamiennym), budowa przepustów drogowych, wykonywanie i reprofilacji rowów odwadniających. Dodatkowo na części trasy 0+750 do 1+300 wykonanie na dolnej warstwie podbudowy materaca z geotkaniny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tys. złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PKO BP SA O. Zamość 59 1020 5356 0000 1002 0005 7620 z dopiskiem na blankiecie przelewu: Wadium na przebudowę drogi w l. Wólka – ETAP I. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego, dlatego należy wnieść go z takim wyprzedzeniem, aby na koncie zamawiającego znalazło w momencie upływu terminu składania ofert. 4.Zaleca się, aby oryginał dokumentu wniesienia wadium w innej formie niż gotówka złożyć w siedzibie zamawiającego, w kasie (pok. nr 10), zaś kopię takiego dokumentu dołączyć do oferty. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 5.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiające-go), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach