Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Bukowica nr inw. 220/1225 dł. 0,6km w Nadleśnictwie Rymanów

Nadleśnictwo Rymanów ogłasza przetarg

 • Adres: 38-480 Rymanów, ul. Dworska 38
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4344270 , fax. 13 4344272
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Rymanów
  ul. Dworska 38 38
  38-480 Rymanów, woj. podkarpackie
  tel. 13 4344270, fax. 13 4344272
  REGON: 37001454400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_rymanow/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Bukowica nr inw. 220/1225 dł. 0,6km w Nadleśnictwie Rymanów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: Przebudowie drogi leśnej w leśnictwie Bukowica nr inw. 220/1225 dł. 0,6km w Nadleśnictwie Rymanów. Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Miejscem realizacji zamówienia jest: Leśnictwo Bukowica: - działki o numerze ewidencyjnym 34 ewidencyjny Wisłok Wielki, Gmina Komańcza, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący, ustalony przez Zamawiającego z należytą starannością, przewidywany do wykonania zakres robót zawierają załączniki do SIWZ, w tym Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 1 do SIWZ), Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Przedmiar robót (Załącznik nr 3 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 11.000,00 PLN (słownie złotych: jedenaście tysięcy 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku spośród następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ SA oddz. w Krośnie, numer konta 74 2030 0045 1110 0000 0025 2040 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert do co najmniej ostatniego dnia związania ofertą włącznie. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 24.06.2016 r. do godziny 8:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie, wyznaczonym jako termin składania ofert, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien oryginał gwarancji lub poręczenia przekazać Zamawiającemu tj. złożyć w kasie Zamawiającego - Nadleśnictwa Rymanów ul. Dworska 38, 38-480 Rymanów - w terminie do dnia 24.06.2016 r. do godziny 8:00. Wadium złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (poręczyciela). Poręczenie, gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wpłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 6. W razie wnoszenia wadium w formie pieniężnej w tytule przelewu należy umieścić następującą informację: Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Bukowica nr inw. 220/1225 dł. 0,6km w Nadleśnictwie Rymanów. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 2., zostanie wykluczony z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_rymanow/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach