Przetargi.pl
Przebudowa drogi krajowej nr 42 odc. Praszka-Działoszyn-Nowa Brzeźnica od km 105+759 do km 105+976 w m. Makowiska oraz od km 116+850 do km 117+550 w m. Nowa Brzeźnica wraz z przebudową przepustów w km: 105+871, w km 116+950 i w km 117+492

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-056 Łódź, ul. F.D. Roosevelta 9
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (042) 6622300 , fax. (042) 6622377, 6622337
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
  ul. F.D. Roosevelta 9 9
  90-056 Łódź, woj. łódzkie
  tel. (042) 6622300, fax. (042) 6622377, 6622337
  REGON: 01751157500154
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi krajowej nr 42 odc. Praszka-Działoszyn-Nowa Brzeźnica od km 105+759 do km 105+976 w m. Makowiska oraz od km 116+850 do km 117+550 w m. Nowa Brzeźnica wraz z przebudową przepustów w km: 105+871, w km 116+950 i w km 117+492
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi krajowej nr 42 odc. Praszka-Działoszyn-Nowa Brzeźnica od km 105+759 do km 105+976 w m. Makowiska oraz od km 116+850 do km 117+550 w m. Nowa Brzeźnica wraz z przebudową przepustów w km: 105+871, w km 116+950 i w km 117+492
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 56000 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Wykonawca musi spełniać wymagania określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki określone w art. 22 ust.1 pkt.1 -3 muszą spełniać Wykonawcy łącznie, natomiast warunki określone w art. 24 ust.1 i 2 ustawy pzp musi spełniać każdy z Wykonawców; 2.Potencjał ekonomiczno-finansowy. Wykonawca musi wykazać dysponowanie własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu) i, lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.800.000,00 zł. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musza wykazać, że w/w warunek spełniają łącznie. 3. Potencjał kadrowy. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby spełniające postawione poniżej wymogi w celu obsadzenia następujących stanowisk: a) Kierownik budowy w specjalności drogowej - min. 1 osoba, posiadająca uprawnienia drogowe lub konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która pełniła funkcję kierownika budowy/robót przy min. 2 robotach budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub wzmocnieniu dróg klasy min. G.;b)Kierownik robót w specjalności mostowej - min. 1 osoba posiadająca uprawnienia mostowe lub konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń - w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która pełniła funkcję kierownika budowy/robót przy min. 2 robotach budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektów inzynierskich w ciągu drogi.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają łącznie.;4.Doświadczenie Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 roboty budowlane o wartości min. 5,5 mln PLN brutto każda (lub równowartości w innych walutach liczonych wg średniego kursu walut NBP na dzień ogłoszenia niniejszego zamówienia) polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub wzmocnieniu dróg klasy min. G z budową , przebudową, rozbudową lub remontem obiektów inżynierskich w ciągu drogi (każda). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają łącznie.;5. Potencjał techniczny. Wykonawca musi dysponować stacjonarną wytwórnią mas bitumicznych o wydajności min. 100 t/h lub zapewnić dostawę mas bitumicznych z tego typu wytwórni - położonej w uzasadnionej technologicznie odległości. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że w/w warunek spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.Ocena ofert będzie oparta na ocenie spełniania wszystkich kryteriów określonych w SIWZ na zasadzie: spełnia-nie spełnia, tj. w zależności od doświadczenia zawodowego, sytuacji finansowej, potencjału kadrowego i innych istotnych informacji wykazanych w oświadczeniach Wykonawcy na przekazanych formularzach i dostarczonych dokumentach zgodnie z załączonymi w SIWZ wymaganiami.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem):1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz warunków uczestnictwa w postępowaniu na druku zgodnym z treścią Formularza 3.1. załaczonego do SIWZ - oryginał. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Na potwierdzenie spełnienia warunków szczegółowych opisanych w pkt 7.2. SIWZ Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem): A. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2 załączonego do SIWZ,potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w SIWZ. Do wykazu winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane) - odpowiadające zakresowi i przedmiotowi zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. B. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanymi stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3 załączonego do SIWZ. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.3 SIWZ. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie prace zostały wykonane należycie. C. Informację o sprzęcie, którym Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował (Potencjał techniczny) wymaganym do realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.4 załączonego do SIWZ. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.4 SIWZ. Należy podać lokalizację wytwórni, z których przewidywana jest dostawa betonu asfaltowego i SMA. W przypadku, gdy wykonawca wskaże w wykazie sprzęt, którym będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tego sprzętu. D. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy potwierdzającą, spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania oferty. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument określony w pkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy jak wyżej. Dokumenty za wyjątkiem oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy pzp (oryginał), należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, dokument wymieniony w pkt .1 winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawca upoważniony do reprezentacji, natomiast dokumenty wymienione w pkt 2. winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. W celu potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych dokumenty wymienione w pkt A - D winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców, w stosunku do których SIWZ wymaga potwierdzenia spełnienia warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach