Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 1 19007 R w miejscowości Bystre, na odcinku km 0+645 do km 1+165 działki, ewid. 57/12, 331

Gmina Czarna ogłasza przetarg

 • Adres: 38-710 Czarna, Czarna Górna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 619 009
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarna
  Czarna Górna 74
  38-710 Czarna, woj. podkarpackie
  tel. 134 619 009
  REGON: 54151700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 1 19007 R w miejscowości Bystre, na odcinku km 0+645 do km 1+165 działki, ewid. 57/12, 331
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim -km 0,520 2 Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych -ha 0,3 3 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych -ha 0,3 4 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm - rozbiórka istniejących zjazdów 4*6 - 24,00m 5 Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m - przepusty pod drogą - 23 mb 6 Oczyszczanie z namułu przepustów' o średnicy 0,5m - przepusty pod zjazdami - 50 mb 7 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp - 500 m ROBOTY ZIEMNE 8 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do l,0km - rowy przydrożne - 55,000m3 ODWODNIENIE 9 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 50cm (rury pehd ścięte na końcach) - rury na zjazdach – 750 mb 10 Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 30 mb 11 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 16 m3 12 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 20 m2 PODBUDOWY 13 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w' gruncie kategorii I-IV - 1870 m2 14 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15cm - 1 225,000m2 17 Warstwa dolna podbudowy' z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - 1375,00m2 18 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1 cm (dla 5 cm) - 1375,00m2 19 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - 857,500m2 20 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1 cm (DLA 5CM) - 857,500m2 NAWIERZCHNIE 21 Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową – 50t 22 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową grubości po zagęszczeniu 4cm - 23 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu dla 3cm - 1870m2 24 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm – droga -1870m2 25 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2cm) -1870m2 POBOCZA I ZJAZDY 26 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie – zjazdy - 800 m2 27 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm (dla 5cm) – zjazdy - 800 m2 28 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości 10 zgęszczeniu 8cm - 1580,00m2 29 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm) - 1580,00m2 30 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 10dm3/m2 o frakcji 8-12- 1580,00m2 31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 8dm3/m2 o frakcji 5-8 - 1580,00m2 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 32 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm - 2 sztuki 33 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - 2 sztuki 34 Bariery jednostronne o masie lm 24kg - 48 mb ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 35 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - inwentaryzacja powykonawcza - 0,52 km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: • pieniądzu; • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Nr 49 8621 0007 2001 0000 1560 0002 Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych tytułem: Wadium: „Przebudowa drogi gminnej nr 1 19007 R w miejscowości Bystre, na odcinku km 0+645 do km 1+165 działki, ewid. 57/12, 331” Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Dane przelewu powinny identyfikować ofertę, którą zabezpiecza wniesione wadium. 4. Potwierdzeniem wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) lub oryginał innej formy wniesienia wadium załączony do oferty. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał dokumentu należy załączyć do składanej oferty. 6. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, a w szczególności: gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp; 1. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, a w szczególności: • poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp; • poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia sporządzonych w języku obcym, dokument gwarancyjny powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę; 8. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wystawione na adres: Gmina Czarna, Czarna Górna 74, 38-710 Czarna.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia specialnych warunków

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach