Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej "Zadział" km 0+000 - 0+980, oraz w km 1+010 - 1+370 wraz z remontem przepustów w miejscowości Grzegorzówka oraz Przebudowa drogi gminnej Nr 108456R "Zaprzylasek" w km 0+148 - 0+310 oraz 0+340 - 1+290 wraz z remontem przepustów w miejscowości Dylągówka”

Gmina Hyżne ogłasza przetarg

 • Adres: 36-024 Hyżne, Hyżne
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 295 002
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Hyżne
  Hyżne 103
  36-024 Hyżne, woj. podkarpackie
  tel. 172 295 002
  REGON: 69058208000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: hyzne.pl www.bip.hyzne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej "Zadział" km 0+000 - 0+980, oraz w km 1+010 - 1+370 wraz z remontem przepustów w miejscowości Grzegorzówka oraz Przebudowa drogi gminnej Nr 108456R "Zaprzylasek" w km 0+148 - 0+310 oraz 0+340 - 1+290 wraz z remontem przepustów w miejscowości Dylągówka”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowy drogi gminnej "Zadział" km 0+000 - 0+980, oraz w km 1+010 - 1+370 wraz z remontem przepustów w miejscowości Grzegorzówka oraz Przebudowa drogi gminnej Nr 108456R "Zaprzylasek" w km 0+148 - 0+310 oraz 0+340 - 1+290 wraz z remontem przepustów w miejscowości Dylągówka” Zadanie dofinansowane z programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych na 2020 r. 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 podzielony został na 2 części (zadania): Część nr 1 (zadanie nr 1) „Przebudowa drogi gminnej "Zadział" km 0+000 - 0+980, oraz w km 1+010 - 1+370 wraz z remontem przepustów w miejscowości Grzegorzówka” 2.1 Przedmiotowa droga posiada istniejącą nawierzchnię asfaltową, która wykazuje liczne deformacje, m.in. koleiny, spękania oraz przełomy. Droga w miejscowości Grzegorzówka stanowi obecnie drogę wewnętrzną, której Zarządcą jest Wójt Gminy Hyżne, za pośrednictwem Urzędu Gminy Hyżne. Docelowo przebudowa drogi ma na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych ww. drogi, co skutkować będzie zaliczeniem tej drogi do dróg gminnych publicznych. Na drodze przewidziano przebudowę, w ramach której Zamawiający planuje otrzymać drogę o następujących parametrach: a) Szerokość jezdni 4,0 m, konstrukcję nawierzchni przewidziano jako: - warstwę wiążącą o gr. 5 cm z mieszanki asfaltowej AC16W, - warstwę ścieralną o gr. 4 cm z mieszanki asfaltowej AC11S. b) obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, gr. 9,0 cm. Zakres robót obejmuje podniesienie parametrów istniejącej podbudowy z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni w ramach technologii podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) gr. 20 cm po zagęszczeniu- wykonanej metodą recyklingu głębokiego „na zimno" na miejscu dla kategorii ruchu KR3. Uwaga: recepturę na mieszankę MCE opracuje Wykonawca w oparciu o materiały rozbiórkowe, kruszywa, cement i emulsję asfaltową. W ramach realizacji zadań zostaną również wykonane zjazdy indywidualne oraz publiczne mieszczące się w granicach pasa drogowego. Przewidziano rozbiórkę istniejących zjazdów wraz z wymianą istniejących przepustów rurowych na nowe o średnicy fi 50 cm z tworzywa HDPE SN8. Nawierzchnię zjazdów przewidziano z mieszanki MMA lub poprzez odtworzenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej z dostosowaniem do projektowanej nawierzchni na jezdni. Posadowienie rur na ławie żwirowej gr. 20 cm. Wykończenie wlotów i wylotów przewidziano jako montaż prefabrykowanych betonowych ścianek czołowych. Zakres rzeczowy obejmuje również przebudowę istniejących przepustów drogowych o średnicach 60 i 150 cm zlokalizowanych pod nawierzchnią przedmiotowych dróg. Przepust średnicy 60 przewidziano jako rurę z tworzywa HDPE SN8, natomiast przepust o średnicy 150 cm jako rurę stalową z blachy falistej gr. min. 2,5 mm. Posadowienie przewodów rurowych na ławie żwirowej gr. 0,3 m. Przyczółki betonowe monolityczne, zbrojone grubości 20 – 35 cm wraz wykonaniem fundamentu. Parametry drogi: szerokość pasa ruchu 4,0 m, pobocza o szer. 0,75 m (§ 37 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)). Jest to droga o jednej jezdni o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach (§ 14 ust. 3 ww. Rozporządzenia). Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 1340 m. 2.2 W ramach przedmiotu zamówienia planuje się następujące roboty budowlane:  Wytyczenie pasa drogowego,  Rozbiórkę przepustów na zjazdach i pod jezdnią wraz z robotami towarzyszącymi,  Wykonanie wykopów, przekopów i nasypów (m.in. zjazdy, zmiana lokalizacji rowu przydrożnego poprzez rozbudowę korpusu drogi, itp.),  Wykonanie ław żwirowych,  Montaż przepustów z rur z tworzywa,  Montaż przepustu z blachy stalowej,  Wykonanie obsypki i zasypki z piasku,  Wykonanie przyczółków prefabrykowanych i monolitycznych,  Kosze siatkowo – kamienne,  Wzmocnienie podbudowy w technologii MCE gr. 20 cm,  Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 i 10 cm,  Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z mieszanki asfaltowej AC16W,  Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki asfaltowej AC11S,  Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 9 cm,  Montaż krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej,  Montaż obrzeży betonowych 6 x 20 cm,  Montaż korytek betonowych na dnie rowu z wykonaniem ławy betonowej lub żwirowej,  Montaż płyt ażurowych betonowych z kołkowaniem,  Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach,  Montaż barier ochronnych stalowych,  Montaż oznakowania pionowego. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i niezbędnych uzgodnień Projektu tymczasowej organizacji ruchu na przedmiotowych drogach, jak również informowania i prowadzenia robót z zapewnieniem możliwości dojazdu Mieszkańcom posiadającym swoje domostwa wzdłuż dróg przewidzianych do przebudowy. Część nr 2 (zadanie nr 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 108456R "Zaprzylasek" w km 0+148 - 0+310 oraz 0+340 - 1+290 wraz z remontem przepustów w miejscowości Dylągówka” 3.1 Przedmiotowa droga posiada istniejącą nawierzchnię asfaltową, która wykazuje liczne deformacje, m.in. koleiny, spękania oraz przełomy. Droga ta stanowi obecnie drogę gminną publiczną, której Zarządcą jest Wójt Gminy Hyżne, za pośrednictwem Urzędu Gminy Hyżne. Docelowo przebudowa drogi ma na celu podniesienie jej parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania w ramach którego Zamawiający planuje otrzymać drogę o następujących parametrach: a) Szerokość jezdni 4,0 m, konstrukcję nawierzchni przewidziano jako: - warstwę wiążącą o gr. 5 cm z mieszanki asfaltowej AC16W, - warstwę ścieralną o gr. 4 cm z mieszanki asfaltowej AC11S. b) obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, gr. 9,0 cm. Zakres robót obejmuje podniesienie parametrów istniejącej podbudowy z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni w ramach technologii podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) gr. 20 cm po zagęszczeniu- wykonanej metodą recyklingu głębokiego „na zimno" na miejscu dla kategorii ruchu KR3. Uwaga: recepturę na mieszankę MCE opracuje Wykonawca w oparciu o materiały rozbiórkowe, kruszywa, cement i emulsję asfaltową. W ramach realizacji zadań zostaną również wykonane zjazdy indywidualne oraz publiczne mieszczące się w granicach pasa drogowego. Przewidziano rozbiórkę istniejących zjazdów wraz z wymianą istniejących przepustów rurowych na nowe o średnicy fi 50 cm z tworzywa HDPE SN8. Nawierzchnię zjazdów przewidziano z mieszanki MMA lub poprzez odtworzenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej z dostosowaniem do projektowanej nawierzchni na jezdni. Posadowienie rur na ławie żwirowej gr. 20 cm. Wykończenie wlotów i wylotów przewidziano jako montaż prefabrykowanych betonowych ścianek czołowych. Zakres rzeczowy obejmuje również przebudowę istniejących przepustów drogowych o średnicach 60, 100, 120 i 150 cm zlokalizowanych pod nawierzchnią przedmiotowych dróg. Przepusty średnicy 60, 100 i 120 przewidziano jako rury z tworzywa HDPE SN8, natomiast przepust o średnicy 150 cm jako rurę stalową z blachy falistej gr. min. 2,5 mm. Posadowienie przewodów rurowych na ławie żwirowej gr. 0,3 m. Przyczółki betonowe monolityczne, zbrojone grubości 20 – 35 cm wraz wykonaniem fundamentu. Parametry drogi: szerokość pasa ruchu 4,0 m, pobocza o szer. 0,75 m (§ 37 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)). Jest to droga o jednej jezdni o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach (§ 14 ust. 3 ww. Rozporządzenia). Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 1112 m. 3.2 W ramach przedmiotu zamówienia planuje się następujące roboty budowlane:  Wytyczenie pasa drogowego,  Rozbiórkę przepustów na zjazdach i pod jezdnią wraz z robotami towarzyszącymi,  Wykonanie wykopów, przekopów i nasypów (m.in. zjazdy, zmiana lokalizacji rowu przydrożnego poprzez rozbudowę korpusu drogi, itp.),  Wykonanie ław żwirowych,  Montaż przepustów z rur z tworzywa,  Montaż przepustu z blachy stalowej,  Wykonanie obsypki i zasypki z piasku,  Wykonanie przyczółków prefabrykowanych i monolitycznych,  Kosze siatkowo – kamienne,  Wzmocnienie podbudowy w technologii MCE gr. 20 cm,  Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 i 10 cm,  Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z mieszanki asfaltowej AC16W,  Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki asfaltowej AC11S,  Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 9 cm,  Montaż krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej,  Montaż korytek betonowych na dnie rowu z wykonaniem ławy betonowej lub żwirowej,  Montaż płyt ażurowych betonowych z kołkowaniem,  Demontaż i montaż barier ochronnych stalowych,  Montaż oznakowania pionowego. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i niezbędnych uzgodnień Projektu tymczasowej organizacji ruchu na przedmiotowych drogach, jak również informowanie i prowadzenie robót z zapewnieniem możliwości dojazdu Mieszkańcom posiadającym swoje domostwa wzdłuż dróg przewidzianych do przebudowy. Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem i dokumentacją techniczną. Wykonawca zobowiązuje się na przekazanym mu terenie budowy: 1) chronić mienie oraz zabezpieczać dostęp na teren budowy osobom nieupoważnionym przez całą dobę, 2) przestrzegać norm wynikających z obowiązujacych przepisów prawa, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż, oraz zapewniać bezpieczeństwo osobom przebywajacym w otoczeniu terenu budowy, 3) ustalać i utrzymywać ogólny porządek na terenie budowy, w szczególności poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych maszyn, urządzeń, materiałów, odpadów, śmieci. 1. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować i oczyścić teren budowy po zakończeniu na nim robót budowlanych. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane używając własnych materiałów, maszyn i urządzeń. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem maszynowym oraz potencjałem ludzkim posiadającym wiedzę, doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje do należytego wykonania zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy (wykonania robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego ich ukończenia) i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonanie przyjętych w niej zobowiązań. 3. Używając własnych materiałów według postanowień ustępu poprzedzającego niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały, zgodnie z warunkami przewidzianymi w SIWZ, które będą odpowiadać wymogom statuowanym w SIWZ oraz przedmiarze a także w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Prawa budowlanego, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczalności wprowadzania ich do obrotu i stosowania w budownictwie tzn. posiadania wymaganych atestów, certyfikatów oraz specyfikacji technicznych. 4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczalność wprowadzania materiałów używanych (użytych) do wykonywania robót budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz wszystkich innych dokumentów związanych z używanymi (użytymi) materiałami, które na mocy obowiązujących przepisów prawa zobowiązany jest posiadać Wykonawca. Żądający zastrzega sobie prawo skopiowania okazanych mu dokumentów. 5. Po zakończeniu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. 6. Wykonawca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektów na placu budowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się opracować i wdrożyć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126). 8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu zamówienia w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 9. Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią również postanowienia Projektu umowy – w zakresie nieuregulowanym zapisami Rozdziału V SIWZ. 10. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45233140-2, 45233220-7. 11. Uzupełnienie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia projektu umówtj. Załącznika nr 9 do SIWZ oraz projekty uproszczone wraz z przedmiarami robót. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 15. Podwykonawcy: 1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 16. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 17. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) , wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, 1) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w niniejszym punkcie. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 2) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w niniejszym punkcie w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ppkt 2) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 18. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również Projekt umowy oraz załącznik nr 9 –Projekty uproszczone z przedmiarem i przekrojami. 19. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 9 Projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: gwarancja – 40% 1) Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 60-miesięczną; 2) Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 60 miesięcy – podlegać będzie odrzuceniu. 20. Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów – jeżeli występują – określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, o ile takowe występują. 21 Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 21. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zastosowanie rozwiązań równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań w stosunku do przyjętych w dokumentacji Zamawiającego. Brak w ofercie dokumentów potwierdzających równoważność rozwiązań stanowić będzie domniemanie zaoferowania rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w powyższym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach