Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kupimierz wraz z przebudową zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 728 w miejscowości Korytków

Gmina Gowarczów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-225 Gowarczów, pl. XX-lecia
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 48 6724037, 6724022 , fax. 48 6724744, 6724037 w. 24
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gowarczów
  pl. XX-lecia 1
  26-225 Gowarczów, woj. świętokrzyskie
  tel. 48 6724037, 6724022, fax. 48 6724744, 6724037 w. 24
  REGON: 67022368100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gowarczow.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kupimierz wraz z przebudową zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 728 w miejscowości Korytków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kupimierz wraz z przebudową zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 728 w miejscowości Korytków na odcinku 917 mb. Inwestycja drogowa zlokalizowana jest na działkach nr ewidencyjny 283, 284, 288, obręb Kupimierz oraz 128/2, obręb Korytków, gmina Gowarczów, powiat konecki, województwo świętokrzyskie. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej wewnętrznej. Droga rozpoczyna się na granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 728 o nawierzchni asfaltowej w km 0+000 i kończy się na skrzyżowaniu z drogą gminną wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej w km 0+917,00. Droga objęta projektem przebudowy to droga pełniąca funkcję lokalną obecnie głównie gospodarczą, dojazdową do istniejącej zabudowy. Przebudowa drogi nie wykracza poza istniejący pas drogowy. 2.1. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Droga ta posiadają klasę techniczną D. Droga posiadać będzie: - jezdnię szerokości 4,0 m; - obustronne pobocza szerokości 0,5 m. - ścieki z elementów prefabrykowanych w miejscu pobocza na części drogi Przebudowa drogi ma na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na w/w odcinku drogi poprzez wykonanie nawierzchni ulepszonej jezdni oraz wykonanie poboczy. W trakcie czynności Wykonawca w pełni odpowiada za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Roboty budowlane drogi nie mogą powodować zanieczyszczenia nawierzchni dróg utwardzonych (asfaltowych). Ewentualne zanieczyszczenia powstałe w trakcie wykonywanych prac muszą zostać uprzątnięte w dniu wykonywanej usługi. Uwaga: Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający –zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp- wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w dokumentacji przetargowej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). 2.2. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót. 2.3. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia: 1) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, 2) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 3) badania zagęszczenia podbudowy dróg 4) uporządkowanie terenu po budowie, 5) likwidacja placu budowy oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. 2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia, zgodnie z ustawą Pzp. 2.5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres min. 3 lat. 3. Zamawiający wymaga, by osoby wykonujące niesamodzielne czynności (tj. osoby nie będące kierownikiem budowy, kierownikami robót itp.) w n/w zakresie dot. realizacji zamówienia: roboty dot. Przebudowy i budowy dróg, były przez Wykonawcę -a także przez podwykonawców, w przypadku gdy w/w zakres prac byłby powierzany podwykonawcom- zatrudnione na podstawie umowy o pracę (na czas nieokreślony lub na czas określony). Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa projekt umowy (zał. do SIWZ). 4. Przedmiot zamówienia uwzględnienia wymagania w zakresie dostępności realizowanego obiektu dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy 00/100) złotych,
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oryginał dokumentu zabezpieczenia wadialnego, w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: 1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, załączy do oferty Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu każdego z w/w podmiotów. 2) w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, dla każdego z tych podmiotów odrębnie. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą. Przykładowy wzór formularza zobowiązania stanowi załącznik do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.). Wzór oświadczenia określony jest w zał. do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach