Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, WEWNĘTRZNEJ - UL. MAGAZYNOWA W OŁAWIE

Urząd Miejski Oława ogłasza przetarg

 • Adres: 55-200 Oława, Plac Zamkowy 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 303 55 01 , fax. 71 303 55 00
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski Oława
  Plac Zamkowy 15 15
  55-200 Oława, woj. dolnośląskie
  tel. 71 303 55 01, fax. 71 303 55 00
  REGON: 00052500400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.olawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, WEWNĘTRZNEJ - UL. MAGAZYNOWA W OŁAWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zakres prac budowlanych obejmować będzie m.in.: 1) Branża drogowa: - Roboty rozbiórkowe i demontażowe - krawężniki 15x30 - ok. 14m, - Roboty rozbiórkowe i demontażowe - nawierzchnie asfaltowe - ok. 70m2, - Roboty rozbiórkowe i demontażowe - podbudowa z kruszywa - ok. 220m2, - Roboty ziemne, mechaniczne i ręczne wykonanie koryta - ok. 1500m2, - Krawężniki 15x30 - ok. 515m, - Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej - ok. 410m - Obrzeża betonowe - ok. 220m, - Nawierzchnie z kostki na podbudowie - ok. 1700m2, - Zieleń - ok. 250m2. 2) Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa: - Kanały z rur PVC DN200 - przykanaliki - ok. 45m, - Studzienki ściekowe uliczne o śr. 500mm - 8 szt., 3) Branża elektryczna - oświetlenie: - Kable YAKY 4x35 - ok. 350m, - Kable YAKY 4x35 w kanałach zamkniętych - ok. 90m - Kable YDY 3x2,5 w słupach - ok. 150m - Słupy oświetleniowe z oprawami - 15 szt. - Zegar astronomiczny - 1 szt. 4) Projekt zabezpieczenia robót i organizacja ruchu tymczasowego do wykonania przez Wykonawcę i zatwierdzenia przez Zarządcę drogi. 5) Organizacja ruchu docelowego w posiadaniu inwestora
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452031206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie żądać wniesienia wadium w kwocie 10 000 zł od wykonawców zaproszonych do złożenia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną