Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Śladów - Śladów od km 0+000 do 1+018 o długości 1018 mb

Gmina Brochów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-088 Brochów, Brochów 125
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7257051 , fax. 22 7257051
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brochów
  Brochów 125 125
  05-088 Brochów, woj. mazowieckie
  tel. 22 7257051, fax. 22 7257051
  REGON: 00054966000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Śladów - Śladów od km 0+000 do 1+018 o długości 1018 mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa drogi gminnej nr 380105W w miejscowości Nowa Wieś Śladów i Śladów składającej się z dwóch odcinków o łącznej długości 1018 mb, z czego : odcinek o dł. 711,50 mb na dz. nr ew. 15 w Nowej Wsi Śladów i dz.nr ew. 328 w msc. Śladów oraz odcinek o dł. 306,50 mb na dz. nr 139 w msc. Śladów polegająca na : - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego grubości 20 cm na odcinkach o długości 711,50 mb + 306,50 mb szer. 3,7 m, - wykonaniu nawierzchni z klińca kamiennego stabilizowanego mechanicznie grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm na odcinku o długości 750 mb i szer. 3,5 m - wykonanie obustronnych poboczy na całym odcinku drogi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000 zl

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brochow.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach