Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzepnowo.

Gmina Pyrzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 39 70 320 , fax. 91 39 70 314
 • Data zamieszczenia: 2019-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pyrzyce
  Plac Ratuszowy 1
  74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 39 70 320, fax. 91 39 70 314
  REGON: 81116857110000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.pyrzyce.um.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzepnowo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje przebudowę pięciu odcinków dróg gminnych (wraz z włączeniem do drogi powiatowej) na terenie działek 131/2, 140/1, 72, 155 obręb Rzepnowo, gm. Pyrzyce oraz budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym (ronda), budowę chodników, budowę i przebudowę zjazdów do posesji oraz budowę utwardzenia terenu na dz. nr 155 oraz odwodnienie . Jako warstwę ścieralną nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów przewiduje się zastosowanie kostki betonowej. Odcinek 1 Przebudowa odcinka 1 drogi gminnej przewiduje się na długości 103,92 m. W wyniku przebudowy przewiduje się poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do szerokości wynoszącej 5,00 m która zostanie obustronnie obramowana krawężnikami wyniesionymi ze światłem 12 cm. Za krawężnikami w zależności od miejsca występował będzie chodnik o szerokości 2,0m oraz pobocze o szerokości do 0,75 m (szerokość uzależniona od miejsca w granicy działki drogowej). Dodatkowo w ramach przebudowy pasa drogowego przewiduje się przebudowę połączenia drogi gminnej z drogą powiatową nr 1588Z zlokalizowaną na terenie działki nr 72. Całkowita powierzchnia przebudowywanej jezdni wyniesie ok. 620 m2 (400m2 w śladzie istniejącej nawierzchni i 220m2 w pełnej konstrukcji) Całkowita powierzchnia chodników wyniesie ok. 270 m2. Całkowita powierzchnia poboczy (w granicach działki drogowej) wyniesie ok. 58 m2. Odcinek 2 Przebudowę odcinka 2 drogi gminnej przewiduje się na długości 212,15 m. W wyniku przebudowy przewiduje się budowę ciągu pieszo – jezdnego o szerokości 5,00 m (3,00 m dla jezdni i 2,00 m dla chodnika) który zostanie obustronnie ograniczony opornikiem betonowym oraz poboczem o szerokości do 0,75 m. Ponadto wzdłuż całego przebudowywanego odcinka planuje się przebudowę 8 zjazdów. Całkowita powierzchnia ciągu pieszo – jezdnego wyniesie ok. 690 m2. Całkowita powierzchnia zjazdów (w granicach działki drogowej) wyniesie ok. 264 m2. Całkowita powierzchnia poboczy (w granicach działki drogowej) wyniesie ok. 270 m2. Całkowita powierzchnia chodników i dojść do budynków wyniesie ok. 85 m2. Odcinek 3 Przebudowę odcinka 3 drogi gminnej przewiduje się na długości 330,42 m. W wyniku przebudowy przewiduje się budowę ciągu pieszo – jezdnego o szerokości 5,00 m (3,00 m dla jezdni i 2,00 m dla chodnika) który zostanie obustronnie ograniczony opornikiem betonowym oraz poboczem o szerokości do 0,75 m. Ponadto wzdłuż całego przebudowywanego odcinka planuje się przebudowę 6 zjazdów. Całkowita powierzchnia ciągu pieszo – jezdnego wyniesie ok. 1490 m2. Całkowita powierzchnia zjazdów (w granicach działki drogowej) wyniesie ok. 147 m2. Całkowita powierzchnia poboczy (w granicach działki drogowej) wyniesie ok. 410 m2. Całkowita powierzchnia chodników i dojść do budynków wyniesie ok. 125 m2. Odcinek 4 Przebudowę odcinka 4 drogi gminnej przewiduje się na długości 283 m. W wyniku przebudowy przewiduje się budowę jezdni o szerokości 4,50 m – 5,25 m która zostanie obustronnie ograniczona opornikiem betonowym oraz poboczem o szerokości do 0,75 m. Ponadto wzdłuż całego przebudowywanego odcinka planuje się przebudowę 4 zjazdów oraz wykonanie utwardzenia terenu na działce nr 155. Całkowita powierzchnia jezdni wyniesie ok. 1450 m2 (1050m2 w śladzie istniejącej nawierzchni i 400m2 w pełnej konstrukcji). Całkowita powierzchnia zjazdów (w granicach działki drogowej) wyniesie ok. 70 m2. Całkowita powierzchnia poboczy (w granicach działki drogowej) wyniesie ok. 390 m2. Odcinek 5 Przebudowę odcinka 5 drogi gminnej przewiduje się na długości 35 m. W wyniku przebudowy przewiduje się budowę ciągu pieszo – jezdnego o szerokości 5,00 m (3,50 m dla jezdni i 1,50 m dla chodnika) który zostanie obustronnie ograniczony opornikiem betonowym oraz poboczem o szerokości do 0,75 m. Ponadto wzdłuż całego przebudowywanego odcinka planuje się przebudowę 1 zjazdu. Całkowita powierzchnia ciągu pieszo – jezdnego wyniesie ok. 170 m2. Całkowita powierzchnia zjazdu (w granicach działki drogowej) wyniesie ok. 50 m2. Całkowita powierzchnia poboczy (w granicach działki drogowej) wyniesie ok. 30 m2. Rondo Budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym przewiduje się pomiędzy odcinkiem 1, odc. 2, odc. 3 oraz odc. 4 drogi gminnej. W wyniku przebudowy drogi powstanie rondo o szerokości pasa ruchu wynoszącego 5,00m. Przewiduje się poszerzenie pasa ruchu o tzw. opaskę o szerokości 2,0m, która wykonana zostanie z kostki kamiennej i obustronnie obramowana krawężnikami wyniesionymi ze światłem 12 cm. Całkowita powierzchnia przebudowywanej jezdni wyniesie ok. 490 m2. Całkowita powierzchnia opaski wyniesie ok. 170 m2 Całkowita powierzchnia chodników wyniesie ok. 190 m2. Szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 2/1 – 2/2 Plansza zagospodarowania terenu. Rozbudowa kanalizacji deszczowej (odwodnienie terenu): Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wzdłuż projektowanej drogi w celu odwodnienia terenu. Zakres robót obejmuje: - kanalizacja deszczowa - dł. 229,55m - wpusty deszczowe - 6szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000.00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie do dnia 06.06.2019r. do godz. 10:00 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 45 ust. 6 Ustawy, tj.: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zmianami). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 z adnotacją na blankiecie przelewu: „Wadium –Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzepnowo. 3. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Jeśli treść wnoszonego wadium będzie ograniczać w jakikolwiek sposób bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłatę wadium Zamawiający uzna, że wadium zostało nieskutecznie wniesione. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) oznaczenie postępowania, c) określenie przedmiotu postępowania, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji. W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 7. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy. 11. Zgodnie z art. 46 ust 4a Ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia , o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy, utracić wadium na rzecz Zamawiającego może Wykonawca, którego oferta została wybrana, jeżeli: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Pozostałe zasady dotyczące wadium określa art. 45 i 46 Ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy. 2 Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy). 3. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy. 4. Dowód wniesienia wadium. 5. Oświadczenie Wykonawcy składane w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach