Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodzianowo

Gmina Płoniawy-Bramura ogłasza przetarg

 • Adres: 06-210 Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 178 061 , fax. 297 178 043
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Płoniawy-Bramura
  Płoniawy-Bramura
  06-210 Płoniawy-Bramura, woj. mazowieckie
  tel. 297 178 061, fax. 297 178 043
  REGON: 55066833800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ploniawy-bramura.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodzianowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodzianowo” Nr sprawy: RIN.GM.271.ZP.2.2020 Lokalizacja zadania: woj. Mazowieckie, pow. Makowski, gm. Płoniawy-Bramura – miejscowość Młodzianowo – działka ewidencyjna nr 25. Charakterystyka inwestycji – zakres robót. W ramach przebudowy wykonane zostaną następujące roboty: - frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni; - obustronne ścięcie poboczy na szerokości 1,50 metra, - wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym gr. 3 cm na szer. 5,10 m, - ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm na szer. 5,00 m, - obustronne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 7 cm na szer. 1,00m. Trasa przebudowanego odcinka drogi przebiega w granicach pasa drogowego. Prace należy wykonać zgodnie z uproszczoną dokumentacją techniczną oraz przedmiarem robót, które stanowią integralną część siwz. Uwaga! Użyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób materiał lub element, który powinien posiadać cechy, parametry techniczne nie gorsze od podanego w dokumentacji. Projekt dopuszcza zastosowanie równoważnych zamienników wyrobów i urządzeń określonych w dokumentacji nazwą producenta i / lub znakiem towarowym, jeżeli oferowane wyroby równoważne posiadają parametry, cechy jakościowo-użytkowe nie gorsze tzw. Identyczne lub wyższe od wyrobów i urządzeń wymienionych w dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości : – 5.000,00 (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium nie można wpłacać do kasy Urzędu. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura, nr rachunku: 40 8917 0001 0000 0071 2000 0300 – Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim. Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu znak sprawy postępowania tj. RIN.GM.271.ZP.2.2020. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (tj. 15.07.2020 r. do godz. 10:00) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w ofercie w formie oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana/e przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 6. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane). 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 11.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Brak wniesienia wadium skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach