Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Michałów

Gmina Czajków ogłasza przetarg

 • Adres: 63-524 Czajków, Czajków 39
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 311 006 , fax. 627 311 034
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czajków
  Czajków 39
  63-524 Czajków, woj. wielkopolskie
  tel. 627 311 006, fax. 627 311 034
  REGON: 25085559300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czajkow-gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Michałów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach robót w zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Michałów zakłada się – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego i wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich, karczowanie pni o średnicy 16 – 25cm, podcięcie korony drzew wchodzących w skrajnię jezdni z terenu lasu – odmładzanie starszych drzew, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych na krawędzi jezdni, wyrównanie profilu w przekroju poprzecznym istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o grubości do 10cm, regulacja pionowa studzienek dla dla urządzeń podziemnych, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 o grubości 12cm, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 o grubości 5cm, rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych grubości 4 cm mechanicznie, skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2, nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70, nawierzchnie żwirowe warstwa górna o grubości 16cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie na poboczu, plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I – III. Długość odcinka do przebudowy 248mb. Szerokość nawierzchni asfaltowej 4,0 mb
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku. Jego ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony kosztorys ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach