Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej-ul.Mały Rynek w Czyżewie.

Gmina Czyżew ogłasza przetarg

 • Adres: 18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 755 036 , fax. 862 755 063
 • Data zamieszczenia: 2021-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czyżew
  ul. Mazowiecka 34
  18-220 Czyżew, woj. podlaskie
  tel. 862 755 036, fax. 862 755 063
  REGON: 53139300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umczyzew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej-ul.Mały Rynek w Czyżewie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane p. n Przebudowa drogi gminnej – ul. Mały Rynek w Czyżewie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w : a) projektach budowlanych stanowiącym załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , b) przedmiarach robót stanowiących załącznik Nr 8 , c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót . Wszelkie prace związane z działalnością inwestycyjną należy prowadzić zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków . Wszelkie prace należy wykonywać z uwzględnieniem ruchu pojazdów osobowych oraz dostawczych do sklepów oraz instytucji użyteczności publicznej położonych przy ul. Mały Rynek . PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. MAŁY RYNEK W CZYŻEWIE . Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej - ul. Mały Rynek w Czyżewie poprzez : Branża drogowa Przebudowa nawierzchni Zakres realizacji nawierzchni na terenie rynku obejmuje : • wykonanie nawierzchni łączonych z płyt granitowych 50x50x8 cm oraz kostki brukowej granitowej 8-11 cm , • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej granitowej 8-11 cm , • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr. 6 cm typu ,,Nostalit” z wstawkami z płyt granitowych szarych 50x50x5 cm Większość nawierzchni będzie wykonywana po śladzie ciągów istniejących. Projektowany wewnętrzny układ nawierzchni dowiązano wysokościowo do rzędnych terenu istniejącego . Niweletę ciągów i placów poprowadzono po terenie istniejącym nie zmieniając stanu wysokościowego nawierzchni, z równoczesnym nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych . Odwodnienie nawierzchni chodników i placów odbywać się będzie jak dotychczas powierzchniowo poprzez odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz na tereny zieleni . Projektowane konstrukcje nawierzchni • Nawierzchnie pieszo-jezdne płyt rynku z wykorzystaniem istniejącej podbudowy : - nawierzchnia z płyt granitowych 50x50x8 cm i 50x50x10 cm rozdzielone pasami kostki granitowej szarej gr, 8-11 cm , - podsypka piaskowo-cementowa , - wzmocnienie istniejącej podbudowy warstwą wyrównawczą z betonu , - istniejąca konstrukcja nawierzchni . • Nawierzchnie pieszo-jezdne płyt rynku po nowym śladzie : - nawierzchnia z płyt granitowych 50x50x8 cm rozdzielone pasami kostki granitowej szarej gr, 8-11 cm , • Nawierzchnie miejsc postojowych z wykorzystaniem istniejącej podbudowy : - nawierzchnia z kostki granitowej szarej gr. 8-11 cm rozdzielona 2 rzędami kostki granitowej czarnej, - podsypka piaskowo-cementowa , - wzmocnienie istniejącej podbudowy warstwą wyrównawczą z betonu , - istniejąca konstrukcja nawierzchni . • Nawierzchnie miejsc postojowych po nowym śladzie : - nawierzchnia z kostki granitowej szarej gr. 8-11 cm rozdzielona 2 rzędami kostki granitowej czarnej, - podsypka piaskowo-cementowa , - budowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa wzmacniająca z betonu , - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego . • Nawierzchnie piesze chodników z kostki betonowej z wykorzystaniem istniejącej podbudowy : - nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr. 6 cm z wstawkami z płyt granitowych szarych 50x50x5 cm - podsypka piaskowo-cementowo - warstwa wyrównawcza z chudego betonu - istniejąca konstrukcja nawierzchni •Obramowania nawierzchni zaprojektowano z : - krawężniki betonowe 20x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 – wystające i wtopione , - obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 , - oporniki granitowe 10x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 . Nawierzchnie piesze chodników z kostki betonowej z wykorzystaniem istniejącej podbudowy - nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr. 6 cm typu ,, Nostalit” z wstawkami z płyt granitowych szarych 50x50x5 cm , - podsypka piaskowo-cementowa , - warstwa wyrównawcza z chudego betonu , - istniejąca konstrukcja nawierzchni Nawierzchnie piesze chodników z kostki betonowej po nowym śladzie : - nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr. 6 cm typu ,, Nostalit ” z wstawkami z płyt granitowych szarych 50x50x5 cm , - podsypka piaskowo- cementowa , - podbudowa z betonu cementowego C8/10 - warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego Po wykonaniu robót rozbiórkowych i koryta pod konstrukcję nawierzchni należy zbadać zagęszczenie podłoża w korycie . Zalecenie to dotyczy również kolejnych warstw konstrukcyjnych . Urządzenia obce W obrębie projektowanych nawierzchni znajdują się studnie kanalizacji sanitarnej, i deszczowej, wodociągowe i teletechniczne, które należy poddać regulacji wysokościowej . URZĄDZENIE TERENÓW ZIELENI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Zieleń zaprojektowano jako komponowane kompozycje roślinne z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich, przesłanek historycznych, potrzeb współczesnych, po uprzednim wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji i ekspertyzy dendrologicznej. Projektowana zieleń obejmuje drzewa form piennych sadzone wzdłuż ciągów jezdnych, pieszych i pierzei budynków , grupy krzewów w formie żywopłotów i skupin oraz ozdobne kompozycje sezonowe . W projekcie wprowadzono dużą ilość różnorodnych gatunkowo drzew i krzewów sadzonych w szpalerach i grupami, zróżnicowanych pod względem kwitnienia. Wykaz projektowanych gatunków roślin wraz z ilością materiału nasadzeniowego i parametrami jakościowymi załączono do niniejszego opracowania. Sadzenie drzew i krzewów należy wykonać z pełną zaprawą dołków oraz wykonaniem systemu rur drenażowych okalającą bryłę korzeniową w celu doprowadzenia napowietrzania korzeni i umożliwienia zasilania w wodę w okresach bezdeszczowych . Szczegółowe zasady sadzenia oraz pielęgnacji drzew i krzewów opisano w STWiORB załączonej do niniejszej dokumentacji . Trawniki Trawnik parkowy należy wykonać obsiewem mieszanką traw niskorosnących, rozkrzewiających się oraz odpornych na deptanie . Trawnik wykonać z wykorzystaniem rodzimego humusu, zaś w miejscach zdegradowanych oraz mocno wyjałowionych wykonać wymianę podłoża zgodnie z zapisami STWiORB . Zakup i montaż elementów małej architektury Teren wyposażono w urządzenia wypoczynkowe i komunalne do obsługi terenu, a także służące utrzymaniu porządku : - ławki parkowe z oparciem – 12 szt. - kosze na odpady – 6 szt. - stojaki na rowery – 4 szt. - tablice ekspozycyjnych – 10 szt. - pompa ręczna – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają : - dokumentacja projektowa , - przedmiary robót , - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach