Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w miejscowości Pustkowie Lgockie

Gmina i Miasto Koziegłowy ogłasza przetarg

 • Adres: 42350 Koziegłowy, Plac Moniuszki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 141 219 , fax. 343 141 219
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Koziegłowy
  Plac Moniuszki 14
  42350 Koziegłowy, woj. śląskie
  tel. 343 141 219, fax. 343 141 219
  REGON: 15139850500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozieglowy.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w miejscowości Pustkowie Lgockie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.: W planie przebieg drogi znajduje się w granicach ewidencyjnych pasa drogowego. Korekty trasy oraz poszerzenia mieszczą się w granicach ewidencyjnych pasa drogowego. Na całej długości drogi od km 0+000 do km 0+833 projektuje się jezdnię o szerokości 3,5m. Obustronne pobocza szer. 0,5 m. Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa klasa drogi D; kategoria ruchu KR1; Rozwiązanie wysokościowe zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącej niwelety drogi. Ponadto zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: - Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 2 kpl. oraz wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej odbiorowej (operatu kolaudacyjnego) w 2 kpl. - Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. - Remonty i naprawę (odtworzenie) zniszczonej nawierzchni drogowej i istniejących obiektów, budowli. - Zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Powstałe w ten sposób odpady – w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu: nadmiar gruntu, gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Składowisko Odpadów lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Ewentualną wymianę gruntu, jeżeli będzie konieczna lub jego zagęszczenie do parametrów wymaganych odpowiednimi normami i przepisami. - Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego. - Wykonanie wszelkich niezbędnych odwodnień prac budowlanych i zabezpieczeń wykopów. Zadanie po wykonaniu musi spełniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 i art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy pzp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt budowlano – wykonawczy (zgłoszenie robót z dn. 18.07.2017 r. w Starostwie Powiatowym), STWiOR i przedmiar robót, które stanowią załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000, 00 zł; słownie: piętnaście tyś. zł 00/100. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm./. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy - Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Nr 20827900000300006820030017. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 1 (Biuro Podawcze) w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy, Pl. Moniuszki 14, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę wraz z ofertą: 1) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1); 2) potwierdzenie wniesienia wadium, 3) wypełnione i podpisane oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika 2 do SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika 3 do SIWZ; 4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; [Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie]. 5) W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 6) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych wg załącznika 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach