Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej relacji Nowe Osiny-Targówka etap II”.

Gmina Mińsk Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 582 851 , fax. 257 582 489
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mińsk Mazowiecki
  ul. Chełmońskiego 14
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 257 582 851, fax. 257 582 489
  REGON: 71158274700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej relacji Nowe Osiny-Targówka etap II”.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej relacji Nowe Osiny-Targówka etap II o długości 0,706 km na odcinku 0+680 – 1+386. Szczegółowy zakres robót, technologię wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w szczegółowej specyfikacji technicznej, przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ. W ramach zadania należy wykonać konstrukcję nawierzchni jezdni, budowę systemu odwodnienia drogi, budowę lub odtworzenie konstrukcji zjazdów, poboczy utwardzonych i nieutwardzonych. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać próbne przekopy celem dokładnej lokalizacji przeszkody (istniejące kable oraz rurociągi). Zamawiający wymaga, aby korytowanie istniejącej nawierzchni odbyło się dwuetapowo. W I etapie należy pobrać materiał wierzchni (ok. 20cm grubości) i przetransportować (do 10 km) na wskazane przez Zamawiającego odcinki dróg gruntowych. W II etapie należy wykorytować materiał spodni zawierający grunt gliniasty. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z dróg gminnych ma on obowiązek utrzymania ich w stanie pozwalającym na korzystanie innym użytkownikom a po zakończeniu robót przywrócić nawierzchnie do stanu nie gorszego niż pierwotny. 3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj: kierowanie pojazdami, układanie masy bitumicznej jeżeli wykonywanie tych czynności będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 4. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 5. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach