Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w miejscowości Trzebielino

Gmina Trzebielino ogłasza przetarg

 • Adres: 77-235 Trzebielino, Wiejska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 580 253 , fax. 598 580 167
 • Data zamieszczenia: 2021-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebielino
  Wiejska 15
  77-235 Trzebielino, woj. pomorskie
  tel. 598 580 253, fax. 598 580 167
  REGON: 77097956500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.trzebielini.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w miejscowości Trzebielino
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  BRANŻA DROGOWA Roboty drogowe przedmiotowej drogi obejmujące przebudowę drogi gminnej nr 160014G (działka nr 205/1) na długości 195 mb ze zjazdem z drogi krajowej 21 (dz. drogowa nr 100/1), przebudowę jednostronnego chodnika, przebudowę istniejących zjazdów na posesje, budowę parkingu (dz. nr 904/2) na 20 miejsc postojowych, wykonanie schodów terenowych (dz. nr 178/3 i 904/2). 1. Łączna długość - 195,0 m, 2. Szerokość jezdni – 4,5-5,0 m, 3. Szerokość chodnika – 2,0 m, 4. Spadek poprzeczny jezdni – 2,0 %, 5. Spadek poprzeczny chodnika - 2,0 %. PROJEKTOWANE WARSTWY KONSTRUKCYJNE Konstrukcja drogi gminnej na istniejącym bruku: − 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, − 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, − istniejąca nawierzchnia asfaltowa sfrezowana do wymaganego profilu. Konstrukcja drogi gminnej o pełnej konstrukcji: − 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, − 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, − 20 cm podbudowa z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, − 10 cm kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie. Konstrukcja parkingu i zjazdu na parking: − 8 cm nawierzchnia z brukowej kostki betonowej płukanej kolorowej, − 5 cm warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4, − 20 cm podbudowa z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5. − 10 cm kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie. Konstrukcja zjazdów na posesje: − 8 cm nawierzchnia z brukowej kostki betonowej płukanej kolorowej, − 5 cm warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4, − 15 cm podbudowa z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5. − 10 cm kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie. Konstrukcja zabruku łuku przy drodze krajowej: − 16-20 cm nawierzchnia z brukowca z kamienia naturalnego, − 15 cm podbudowa z betonu C12/C15. Konstrukcja nawierzchni chodnika: - 6 cm nawierzchnia z brukowej kostki betonowej płukanej kolorowej, - 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 10 cm podbudowa z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5. Krawężniki przy jezdni zaprojektowano betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, na zjazdach betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm. Światło krawężnika wystającego 10 cm, najazdowego 2 cm. Obrzeże ograniczające chodnik zaprojektowano o wymiarach 8x30x100 cm ustawione na pod-sypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Schody terenowe należy wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm i obrzeża betonowego 8x30x100 cm. Elementy uspakajające ruch: W celu wymuszenia ograniczenia prędkości w km 0+016,2 zaprojektowano wyniesione przej-ście dla pieszych natomiast w km 0+074 próg zwalniający z betonowej kostki płukanej koloru czerwonego gr. 8 cm o szerokości 1,0 m i wysokości 7 cm, wyniesione przejście z kostki beto-nowej kolorowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej C16/20. Dla bezpieczeństwa użytkowników drogi wprowadzono strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h (znak B-43). Odwodnienie drogi: Odwodnienie nawierzchni zapewniają spadki podłużne i poprzeczne z powierzchniowym spły-wem wód opadowych i roztopowych do projektowanych wpustów ulicznych. Dodatkowo od km 0+097 do km 0+164 na długości L=67 mb po stronie prawej w celu odprowadzenia wód gruntowych zaprojektowano drenaż PCV z filtrem z włókna syntetycznego średnicy 125 mm w obsypce z kruszywa grubego 8/32 mm w wykopie gł. 1,0 m i szer. 0,5 m, który włączono w pro-jektowany wpust uliczny. BRANŻA SANITARNA Roboty kanalizacji deszczowej przedmiotowej inwestycji w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej oraz parkingu obejmują budowę kanalizacji o całkowitej długości Lc=328,0 m (długość objęta przedmiotowym pozwoleniem na budowę L=307,00 m) wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej: - kanalizacja deszczowa z rur PCV średnicy 400x11,7 mm, SN 8 – 19,00 m, - kanalizacja deszczowa z rur PCV średnicy 315x9,2 mm, SN 8 – 250,00 m, - kanalizacja deszczowa z rur PCV średnicy 250x7,3 mm, SN 8 – 37,00 m, oraz: - przykanaliki deszczowe z rur PCV średnicy 160x4,7 mm, SN 8 – 13,50 m, - wpusty deszczowe betonowe średnicy 500 mm z osadnikiem h=0,50 m – 11 szt, - studnie betonowe średnicy 1200 mm z osadnikiem h=050 m – 1 szt., - studnie betonowe średnicy 1000 mm z osadnikiem h=0,50 m - 3 szt., - studnie rewizyjne PCV średnicy 400 mm – 9 szt. Układ przyjętych rozwiązań technicznych: Układ rozwiązań technicznych przyjęto w oparciu o istniejące rozwiązania i warunki techniczne. Zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej korpus drogi na dz. 205/1 obręb Trzebielino i parkingu na dz. 660/8 obręb Trzebielino i włączenie do istniejącego rowu za pomocą studni betonowej DN 1200 mm. Przejście kanalizacji pod drogą krajową zaprojektowano za pomocą przecisku rurą stalową DN 457x11 mm – przejście pod jezdnią objęte jest odrębnym opracowaniem i pozwoleniem na budowę. Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur i kształtek PCV kielichowych łączonych na wcisk z uszczelką gumową o rdzeniu litym średnicy 400 mm, 315 mm, 250 mm, 160 mm klasy SN 8 oraz PE oraz PE 100 średnicy 315x12,1 mm PN6 SDR26 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego Odprowadzenie wód deszczowych zaprojektowano do istniejącego kanału średnicy 600 mm na dz. 660/8 obręb Trzebielino. Włączenie do istniejącego kanału za pomocą studni betonowej. Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie betonową D1 średnicy 1200 mm, D2-D4 średnicy 1000 mm z dennicą monolityczną, osadnikiem h=0,50 m i osadzonymi tulejami murowymi oraz płytą nastudzienną z otworem średnicy 1220-1440/600 mm i włazem żeliwnym typu ciężkiego 40 kN. Kręgi z betonu min. B45 Łączone na uszczelkę i z zaizolowaną dwustronnie zewnętrzną stroną. Powyżej studni D4 na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne typu Tegra średnicy 400 mm zwieńczone włazem żeliwnym klasy D400 osadzonym na teleskopie. Przykanaliki deszczowe zakończone wpustem ulicznym zaprojektowano z rur PCV średnicy 160x4,7 mm klasy SN 8 łączonych na kielich z uszczelką gumową. Wpusty uliczne wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych B-45 wodoodpornego z osadzoną tuleją murową do rur z PCV na wysokości tworzącej osadnik min 0,50 m. Na studzienkach odwadniających zastosowano wpusty deszczowe przykrawężnikowe z kołnierzem ¾, żeliwne klasy D 400 do montażu w drodze, ryglowane z zawiasem o wymiarach 620x420 mm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach